• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  17.04.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 8a. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem

1.
Organ założycielski może powierzyć zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej.
1a.
Powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem może nastąpić:
1)
z inicjatywy organu założycielskiego za zgodą rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) przedsiębiorstwa;
2)
na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa za zgodą ogólnego zebrania pracowników (delegatów).
1b.
Z inicjatywą powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem może wystąpić również zarządca komisaryczny, o ile istnieją przesłanki do uchylenia zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 69 uchylenie zarządu komisarycznego ust. 1.
1c.
Wniosek zarządcy komisarycznego powinien być poparty:
1)
pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonego w przedsiębiorstwie albo
2)
pozytywną opinią działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych, pod warunkiem, że członkowie tych organizacji stanowią ponad połowę pracowników przedsiębiorstwa.
2.
Powierzenie zarządzania następuje w drodze umowy zawartej na czas oznaczony, nie krótszy niż trzy lata, między Skarbem Państwa reprezentowanym przez organ założycielski a zarządcą (umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem).
3.
Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem powinna określać w szczególności:
1)
obowiązki zarządcy w zakresie bieżącego zarządzania oraz zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie;
2)
zasady wynagradzania zarządcy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2136);
3)
kryteria oceny efektywności zarządzania;
4)
odpowiedzialność za powierzone przedsiębiorstwo.
4.
Jeżeli zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu.
5.
Zarządca, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, osoba działająca w jego imieniu, jest umocowany do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu zarządzanego przedsiębiorstwa.
6.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
Z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę:
1)
organy samorządu załogi ulegają rozwiązaniu z mocy prawa;
2)
organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa;
3)
zarządca przejmuje kompetencje dyrektora przedsiębiorstwa i organów samorządu załogi, z wyjątkiem:
a) prawa sprzeciwu wobec decyzji organu założycielskiego,
b) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,
c) dokonywania podziału na fundusze wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo oraz zasad wykorzystania tych funduszy.
2.
W przedsiębiorstwie państwowym, w którym zarządca objął swe obowiązki, organ założycielski ustanawia radę nadzorczą zgodnie z art. 59 przekazanie uprawnień radzie nadzorczej, i powierza jej wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa.
3.
Pracownicy przedsiębiorstwa wybierają jedną trzecią składu rady nadzorczej. Przepisy o wyborze członków rady pracowniczej stosuje się odpowiednio.
4.
Kompetencje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b i c, przejmuje organ założycielski. Organ założycielski może kompetencje te przekazać radzie nadzorczej.
Porównania: 1
1.
Organ założycielski może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, jeżeli:
1)
zarządca w związku z zarządzaniem przedsiębiorstwem dopuszcza się rażącego naruszenia prawa;
2)
przedsiębiorstwo państwowe przez co najmniej 3 kolejne miesiące nie wypełnia zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków;
3)
zarządca w sposób istotny naruszył postanowienia umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem.
4)
(uchylony)
2.
Niezwłocznie po ustaniu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem rada nadzorcza przedsiębiorstwa zarządza i przeprowadza wybory do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa, chyba że zawarto umowę na dalszy okres.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...