• Ustawa o przedsiębiorstwa...
  15.07.2024

Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2024

Dz.U.2023.0.437 t.j. - Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

Rozdział 9. Mienie przedsiębiorstwa

1.
Organ założycielski wyposaża przedsiębiorstwo w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w akcie prawnym o jego utworzeniu.
2.
Przedsiębiorstwo, gospodarując wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę.
3.
Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu.
3a.
W wypadku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego:
1)
sprzedaż środków trwałych może być również dokonana na podstawie oferty ogłoszonej publicznie bądź w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;
2)
likwidator może, za zgodą organu założycielskiego, przekazać gminie (związkowi międzygminnemu) lub państwowej osobie prawnej mienie przedsiębiorstwa państwowego nieobjęte przepisami o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, o ile wierzytelności zostały zabezpieczone.
4.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady organizowania przetargu oraz warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.
Porównania: 1
1.
Przedsiębiorstwo państwowe zgłasza organowi założycielskiemu zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie przedsiębiorstwa zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającej na:
1)
wniesieniu do spółki lub fundacji,
2)
dokonaniu darowizny,
3)
nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego;
organ założycielski może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej objętej zamiarem.
1a.
Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru dokonania czynności prawnej polegającej na sprzedaży przez przedsiębiorstwo akcji lub udziałów, z wyjątkiem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu.
1b.
(uchylony)
1c.
Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru wskazania przez przedsiębiorstwo państwowe swojego reprezentanta w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki.
2.
W przypadku niewyrażenia przez organ założycielski zgody na dokonanie czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, organom przedsiębiorstwa przysługuje sprzeciw w trybie art. 63 sprzeciw wobec decyzji organu sprawującego nadzór,
3.
Do odpłatnego oddania mienia przedsiębiorstwa państwowego do używania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 46 pojęcie mienia ust. 3 i 4.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów art. 46 pojęcie mienia, ust. 3-4, oraz czynności prawne, o których mowa w art. 46a zgłoszenie zamiaru dokonania czynności prawnej, ust. 1, 1a i 1c, dokonane pomimo niewyrażenia zgody przez organ założycielski, są nieważne.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Przedsiębiorstwo państwowe występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Porównania: 1
Organ założycielski nie może pozbawić przedsiębiorstwa państwowego składników wydzielonego mu lub nabytego przez przedsiębiorstwo mienia, z zastrzeżeniem art. 18 podział i łączenie przedsiębiorstwa państwowego, ust. 1.
Porównania: 1
1.
Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców mienie pozostałe po tym przedsiębiorstwie przejmuje wojewoda.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061).
Porównania: 1 Przypisy: 4
Nabycie mienia na podstawie art. 46 pojęcie mienia, ust. 3a i art. 49 przejście mienia na rzecz Skarbu Państwa, ust. 1 następuje zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego i jest nieodpłatne.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...