• Ustawa o przygotowaniu i ...
  28.01.2023

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Stan prawny aktualny na dzień: 28.01.2023

Dz.U.2021.0.1484 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa:
1)
zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2)
organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3)
podział korzyści pomiędzy gminami z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych.
2.
Przepisów ustawy nie stosuje się w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784).
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
inwestycja towarzysząca - inwestycję w zakresie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093) koniecznych do wyprowadzenia mocy z elektrowni jądrowej lub inną inwestycję niezbędną do wybudowania lub zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej;
2)
obiekt energetyki jądrowej - elektrownię jądrową lub działający na potrzeby energetyki jądrowej:
a) zakład wzbogacania izotopowego,
b) zakład wytwarzania paliwa jądrowego,
c) zakład przerobu wypalonego paliwa jądrowego,
d) przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego,
e) obiekt do przechowywania odpadów promieniotwórczych,
f) zakład do wydobywania rud uranu i toru ze złóż i do ich wstępnego przetwarzania.
Inwestycje, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1 pkt 1, są inwestycjami celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 2. Przygotowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej może być wydana na wniosek inwestora, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 3 pkt 1 i 2.
2.
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda.
3.
W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji.
4.
Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
1.
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiera:
1)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i wielkości projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko;
2)
określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:5000, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
3)
mapy zawierające projekt podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone w skali i zgodnie z odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem wskazań, o których mowa w pkt 9 i 10;
4)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora obiektu energetyki jądrowej siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 3 pkt 2;
5)
wskazanie okresu, na jaki ma być wydana decyzja;
6)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211), z zastrzeżeniem art. 20 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
7)
raport lokalizacyjny, o którym mowa w art. 35b lokalizacja obiektu jądrowego ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, wraz z wyprzedzającą opinią Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o której mowa w art. 36a wniosek o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej lokalizacji obiektu tej ustawy, dotyczącą planowanej lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
8)
wykaz nieruchomości lub ich części, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, na których planuje się zlokalizowanie inwestycji, ze wskazaniem nieruchomości, w stosunku do których inwestor nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości;
9)
wskazanie nieruchomości lub ich części, w stosunku, do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 3 i 7, oraz ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających te nieruchomości;
10)
wskazanie nieruchomości, których dotyczyć ma zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
11)
opinię operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego dotyczącą możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej tego operatora - w przypadku inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowej;
12)
opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97),
b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234),
c) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
d) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz przestrzeni objętych wyznaczonymi terenami górniczymi dla kopalin stanowiących przedmiot działalności wydobywczej,
e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784),
f) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
g) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 784),
h) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2021 r. poz. 710 i 954),
i) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.),
j) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784),
k) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847),
m) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 inwestycje w zakresie obiektów energetyki jądrowej jako inwestycje celu publicznego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491),
n) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),
o) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do innych, niż określone w lit. n, form ochrony przyrody,
p) właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych,
q) właściwych organów, o których mowa w art. 10 doręczanie i zawiadamianie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195).
2.
Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3.
Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji inwestycji.
1.
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3)
pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem, według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.
2.
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania.
4.
Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1)
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających lub zobowiązujących; czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna;
2)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
3)
w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922).
5.
Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 nie stosuje się do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego złożonych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
6.
W przypadku zbycia własności nieruchomości, innej niż określona w ust. 4 pkt 1, objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak dokonania tego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.
7.
Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określa i zawiera:
1)
określenie nieruchomości objętych inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w tym linii rozgraniczających obszar inwestycji;
2)
warunki techniczne realizacji inwestycji;
3)
warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym;
4)
warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji;
5)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
6)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 1;
7)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 7;
8)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 28 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 1;
9)
oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 3;
10)
termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;
11)
lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych geograficznych;
12)
oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi.
2.
Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
1.
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania w sprawach określonych w niniejszym rozdziale, z wyjątkiem art. 57 rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które stosuje się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3.
Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.z 2021 r. poz. 485).
1.
Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, wiąże właściwe organy przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda przekazuje niezwłocznie wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta).
3.
Z dniem, gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stanie się ostateczna, właściwe organy umarzają postępowanie prowadzone w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 7 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 1, w sprawie wydania decyzji:
1)
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
2)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3)
o której mowa w art. 21 uchylony ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005);
4)
o której mowa w art. 11a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784 i 1228);
5)
o której mowa w art. 9q elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
6)
o której mowa w art. 3 uchylony ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1079);
7)
o której mowa w art. 49 lokalizacja regionalnej sieci szerokopasmowej ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784);
8)
o pozwoleniu na budowę.
4.
Właściwe organy odmawiają wydania decyzji, o których mowa w ust. 3, w przypadku złożenia wniosku o ich wydanie, po wydaniu ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
5.
Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez inwestora w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych inwestycji, jeżeli mogą być realizowane łącznie z inwestycją w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
1.
Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków.
2.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydanej przez organ wyższego stopnia.
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 tryb wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1.
Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b lokalizacja obiektu jądrowego ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 3 pkt 1 i 2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie:
1)
decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji;
2)
zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
2.
Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany wystąpić o zgodę właściciela nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych nieruchomości. Przepis art. 14 odszkodowanie od inwestora ust. 1 stosuje się.
3.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 2, wojewoda, rozstrzygając o konieczności wejścia na teren cudzej nieruchomości, na wniosek inwestora, wydaje decyzję o wydaniu zezwolenia na wejście na teren nieruchomości.
4.
Wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora obiektu energetyki jądrowej siedziby w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz jego oświadczenie lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 3 pkt 2;
2)
ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;
3)
określenie granic terenu objętego wnioskiem;
4)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne do sporządzenia raportu lokalizacyjnego;
5)
wskazanie pomiarów, badań lub innych prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora;
6)
wskazanie okresu, na jaki ma zostać wydana decyzja - w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego;
7)
oświadczenie inwestora o braku zgody właściciela, o której mowa w ust. 2 - w przypadku wniosku inwestora o wydanie decyzji o zezwolenie na wejście na teren nieruchomości.
1.
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1:
1)
wnioskodawcę;
2)
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w ewidencji gruntów i budynków ze skutkiem doręczenia;
3)
osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w pkt 2 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w art. 6 zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji ust. 4 pkt 2 i 3 - w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Do doręczania innych wezwań, zawiadomień i pism, które organ jest obowiązany doręczać stronom w toku postępowania, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienia dokonuje się w formie obwieszczenia, o którym mowa w art. 6 zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 3.
4.
Do skutków doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej oraz do skutków wydania ostatecznej decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 6 zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio.
5.
Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1, przepis art. 8 nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1.
Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
2.
Do czasu wygaśnięcia ważności decyzji, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, których decyzja ta dotyczy, nie może być wydana inna decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
3.
Zezwolenie na wejście na teren nieruchomości wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
4.
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1.
Inwestor, po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielom, użytkownikom wieczystym i osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe, przysługuje od inwestora odszkodowanie.
2.
Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.
3.
Do określenia wysokości odszkodowania art. 130 ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie, art. 134 określanie wartości rynkowej wywłaszczanej nieruchomości i art. 135 określanie wartości odtworzeniowej wywłaszczanej nieruchomości ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) stosuje się odpowiednio.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1 pkt 1, właścicielom i użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, przysługuje ponadto odszkodowanie z tytułu skutków, o których mowa w art. 6 zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji ust. 4 pkt 2 i 3.
5.
Decyzję o odszkodowaniu wydaje wojewoda w terminie miesiąca, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, lub osoby, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym utraciła ważność decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji lub zezwolenie na wejście na teren nieruchomości. Decyzja nie podlega zaskarżeniu.
6.
Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.
1.
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej "Prawem budowlanym", z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wiąże wojewodę wydającego pozwolenie na budowę.
3.
Pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej może, w zależności od żądania wniosku, obejmować całe zamierzenie budowlane lub jego część.
4.
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestor dołącza także:
1)
zezwolenie na budowę obiektu jądrowego, o którym mowa w art. 4 działalność wymagająca zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia oraz działalność zabroniona ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 1.
5.
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przepisy art. 4 właściwość organów w sprawach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3, art. 6 zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji ust. 1 oraz art. 10 doręczanie i zawiadamianie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji stosuje się odpowiednio.
6.
Ilekroć w przepisach Prawa budowlanego mowa jest o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
1.
W pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej wojewoda zezwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art 84–89 tej ustawy.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawierać:
1)
inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;
2)
plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze w rozumieniu art. 83b wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3.
Wojewoda może w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej nałożyć obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
1.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej inwestor może złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze obejmujące:
1)
niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;
2)
rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
3)
usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, inwestor dołącza:
1)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
2)
decyzję zasadniczą, o której mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 1;
3)
wyprzedzającą opinię, o której mowa w art. 36a wniosek o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej lokalizacji obiektu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe - w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
4)
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przepis art. 16 zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w pozwoleniu na budowę obiektu energetyki jądrowej ust. 1 zdanie drugie, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4.
Pozwolenie na prace przygotowawcze wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Przepisy art. 4 właściwość organów w sprawach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
1.
Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga zgody wodnoprawnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydaje tę zgodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
2.
W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 elementy części opisowej operatu wodnoprawnego ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według ewidencji gruntów i budynków.
1.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć na prawach strony organizacje ekologiczne, pod warunkiem że zostały wpisane do właściwego rejestru na co najmniej 1 rok przed wszczęciem tego postępowania.
3.
Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia złożenia wniosku.
4.
Do terminu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
5.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisu art. 37 odwołanie od decyzji nie stosuje się.
Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów art 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).

Rozdział 3. Decyzja zasadnicza

1.
Warunkiem ubiegania się przez inwestora o wydanie pozwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenia na prace przygotowawcze jest uprzednie uzyskanie decyzji zasadniczej.
2.
Decyzję zasadniczą wydaje minister właściwy do spraw energii, na wniosek inwestora, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
3.
Decyzja zasadnicza może być wydana inwestorowi, który:
1)
posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2)
wykaże, że on sam lub podmiot powiązany z nim kapitałowo, w ciągu ostatnich 10 lat prowadził przynajmniej przez 1 rok eksploatację bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 1000 MWe, w tym przynajmniej jednego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej wynoszącej co najmniej 200 MWe;
3)
uzyskał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
Do wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, o którym mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 2, inwestor dołącza:
1)
charakterystykę obiektu energetyki jądrowej, w tym określenie:
a) planowanej łącznej mocy zainstalowanej - w przypadku elektrowni jądrowej,
b) planowanego okresu eksploatacji obiektu;
2)
ogólną opinię, o której mowa w art. 39b wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, dotyczącą planowanych przez inwestora rozwiązań organizacyjno-technicznych - w przypadku obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym;
3)
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej;
4)
dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wraz ze schematem sposobu finansowania tej inwestycji;
5)
raport ze studium wykonalności;
6)
wstępny plan ochrony fizycznej obiektu;
7)
oświadczenie inwestora lub podmiotu powiązanego z nim kapitałowo o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 3 pkt 2;
8)
opis technologii mających mieć zastosowanie do wydobywania rud uranu lub toru ze złóż - w przypadku obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 2 lit. f.

Rozdział 4. Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1.
Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zatwierdza się podział nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania takiego podziału. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
2.
Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowią linie podziału nieruchomości.
3.
Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art. 7 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 9, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.
4.
Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.
5.
W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
6.
W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie stosuje się art. 4 prawo pierwokupu i pierwszeństwa wobec nieruchomości i art. 4a ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 prawo pierwokupu przysługujące gminie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7.
Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, w zakresie wskazanym w art. 7 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 7, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem, z dniem, w którym decyzja o ustaleniu inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna.
8.
Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 27 odszkodowanie dla właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości i art. 28 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.
Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stanowi podstawę do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
2.
Jeżeli przeznaczona na inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta, użyczona lub stanowi przedmiot innych stosunków obligacyjnych, z upływem 3 miesięcy, licząc od dnia, gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia oraz inne stosunki obligacyjne dotyczące nieruchomości wygasają z mocy prawa. Za szkody poniesione na skutek wygaśnięcia umowy lub innych stosunków obligacyjnych przysługuje odszkodowanie.
1.
Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 3, 4 i 7, przysługuje odszkodowanie.
2.
W terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stała się ostateczna, wojewoda ustala wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji. Decyzja jest niezaskarżalna.
3.
Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej przez organ pierwszej instancji albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.
5.
Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 3, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
7.
Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały. Wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych nie może przekraczać wartości nieruchomości ustalonej zgodnie z ust. 3.
8.
Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat.
9.
Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 24 nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości ust. 3, są zlokalizowane obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie przysługuje jednostce samorządu terytorialnego w wysokości kwot podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
10.
W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, inwestor, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, jest zobowiązany:
1)
wypłacić działkowcom - odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach;
2)
wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu - odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3)
zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.
10a.
Do obowiązków wynikających z ust. 10, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
11.
Koszty wypłaty odszkodowań pokrywane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest właściwy wojewoda.
1.
W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wskazanych zgodnie z art. 7 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo na zakładaniu i przeprowadzaniu na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, wojewoda, w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości oraz zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości tych ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń. Przepisy art. 124 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ust. 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2.
Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Decyzja jest niezaskarżalna.
1.
W przypadku gdy inwestycja w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych lub tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do zajęcia tego terenu na czas realizacji i eksploatacji inwestycji. Inwestor przed planowanym zajęciem tego terenu uzgadnia, w drodze pisemnego porozumienia, z odpowiednimi podmiotami, o których mowa w art. 212 wykonywanie praw właścicielskich wobec wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z zarządcą drogi lub z zarządcą infrastruktury kolejowej zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.
2.
Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie, za opłatą roczną, na zasadach określonych w art. 261 oddawanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
1.
Ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nim budynków, innych urządzeń lub lokali na rzecz inwestora następuje na jego wniosek złożony po uzyskaniu decyzji zasadniczej, o której mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 1.
2.
Wojewoda zawiera umowę o ustanowienie użytkowania wieczystego w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1.
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, nieruchomościami objętymi pozwoleniem na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, są obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a inwestorem.
2.
Jeżeli w terminie miesiąca od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, inwestor może wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody o ustalenie terminu oraz warunków wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.
3.
Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się, nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4.
Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w zakresie przekraczającym wartość drewna ponosi inwestor.
Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
1.
Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 31 obowiązek wycinki drzew i krzewów ust. 2.
2.
Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Rozdział 5. Postępowanie administracyjne dla realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1.
Właściwe organy wydają decyzję, o której mowa w art. 7 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1, art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1, art. 15 pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej ust. 1, art. 17 pozwolenia na prace przygotowawcze ust. 1 oraz art. 18 pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w pierwszej instancji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem art. 19 zgoda wodnoprawna ust. 1 oraz art. 20 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 3. Przepis art. 35 terminy załatwiania spraw przez organy § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
2.
W przypadku niewydania decyzji odpowiednio w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub w terminie, o którym mowa w art. 19 zgoda wodnoprawna ust. 1 lub w art. 20 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 3, organ wyższego stopnia wymierza właściwemu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
3.
Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 2, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Decyzje administracyjne, o których mowa w art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1, art. 15 pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej ust. 1, art. 17 pozwolenia na prace przygotowawcze ust. 1 oraz art. 19 zgoda wodnoprawna ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
1.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, z zastrzeżeniem decyzji, o której mowa w art. 20 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.
2.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
3.
Odwołanie od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, rozpatruje się w terminie 14 dni.
3a.
Do odwołania od decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, przepisu art. 135 wstrzymanie przez organ odwoławczy wykonania decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem odwołania od decyzji, o której mowa w art. 15 pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4.
W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, nieruchomości lub działki.
5.
Organ, rozpatrując odwołanie, przeprowadza postępowanie wyjaśniające w całości lub w znacznej części, jeżeli pomimo uprzedniego uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji postępowanie to nie zostało przeprowadzone.
6.
W postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, o której mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje się art. 159 wstrzymanie wykonania decyzji przez organ właściwy w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
Do skarg na decyzje, o których mowa w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 159), z wyłączeniem art. 61 skarga a wykonywanie aktu lub czynności § 3 tej ustawy, oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że:
1)
przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)
skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
2.
Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji w zakresie obiektu energetyki jądrowej wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.
3.
Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy skarg na decyzje o:
1)
środowiskowych uwarunkowaniach;
2)
pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, w ramach których wydano postanowienie, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.
Do skarg na decyzje o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, wniesionych na podstawie art. 86g odwołanie organizacji ekologicznej od zezwolenia na inwestycję ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 86g odwołanie organizacji ekologicznej od zezwolenia na inwestycję ust. 8 tej ustawy.
5.
Do skarg na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się terminów, o których mowa w art. 86f skarga na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ust. 2–4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
1.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
1a.
Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął budowę. Przepis art. 158 rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, sąd administracyjny po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia budowy może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 przesłanki wznowienia postępowania lub art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji Kodeksu postępowania administracyjnego.
2a.
W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia budowy obiektu energetyki jądrowej może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 przesłanki wznowienia postępowania § 1 lub art. 156 przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2b.
Przepisów ust. 1a i 2a nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej z:
1)
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub
2)
postanowieniem, o którym mowa w art. 90 postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2c.
Przepisy ust. 1a, 2a i 2b stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.
3.
W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz do decyzji o pozwoleniu na prace przygotowawcze.
1.
Organ, który wydał decyzję określoną w art. 7 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ust. 1, art. 11 wejście inwestora na teren cudzej nieruchomości ust. 1, art. 15 pozwolenie na budowę obiektu energetyki jądrowej ust. 1 i art. 17 pozwolenia na prace przygotowawcze ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 decyzja zasadnicza ust. 3 pkt 1 i 2, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
2.
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji, o których mowa w ust. 1, są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Rozdział 6. Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

Do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
1.
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu złożenia ofert, zamawiający wzywa do wniesienia wadium w dodatkowym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamawiający wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.
W przypadku gdy w określonym terminie wykonawcy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 objaśnienie pojęć pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez zamawiającego środki dowodowe, o których mowa w art. 7 objaśnienie pojęć pkt 17 i 20 tej ustawy, zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa ich do złożenia odpowiednio podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, w wyznaczonym terminie, nie więcej niż trzykrotnie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego środki dowodowe powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
3.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na trzecie wezwanie, o którym mowa w ust. 2, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 7 objaśnienie pojęć pkt 17 lub 20 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
4.
Zamawiający może, nie więcej niż dwukrotnie, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
5.
(uchylony)
6.
Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu inne niż wymienione w art. 255 unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przesłanki unieważnienia postępowania, w szczególności możliwość unieważnienia postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę lub wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, lub zamawiający nie uzyskał środków, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zastosowanie przesłanek, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie może utrudniać uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców lub przejrzystości. Zastrzeżenie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny jest nieważne.
7.
(uchylony)
8.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówień udzielanych w celu realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata.
1.
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający może:
1)
określić w ogłoszeniu o zamówieniu, przy zastosowaniu kryterium ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, względną wagę kryteriów oceny ofert albo porządek kryteriów oceny ofert według ich ważności, jeżeli przedstawienie wag nie jest możliwe, lub
2)
zaprosić do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3, lub
3)
wymagać, aby oferty wstępne zawierały wstępne ceny, lub
4)
odstąpić od zapraszania do składania ofert wstępnych, lub
5)
prowadzić negocjacje dotyczące wszystkich warunków zamówienia.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się art. 159 ograniczenie liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert wstępnych w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3.
Wstępna cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie ma charakteru wiążącego.
4.
Oferty wstępne złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający może zaprosić do negocjacji wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu nie mniejszej niż 3. Przepisów art. 160 zaproszenie do składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem ust. 1, art. 162 termin składania ofert wstępnych w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem ust. 1, art. 163 udzielenie zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Przepisy art. 160 zaproszenie do składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem ust. 2 i art. 161 elementy zaproszenie do składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.
2.
Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.

Rozdział 7. Zadania inwestora na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1.
Przedsiębiorca może wykonywać prace lub świadczyć usługi na terenie budowy obiektu energetyki jądrowej pod warunkiem przekazania inwestorowi, na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub świadczenia usług na terenie budowy, danych pozwalających na identyfikację tego przedsiębiorcy oraz pracowników zatrudnionych przez niego w celu wykonywania tych prac lub świadczenia usług.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
nazwę i adres siedziby albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
numer REGON;
4)
dane, o których mowa w ust. 3, dotyczące członków organów zarządzających oraz udziałowców - w przypadku przedsiębiorców niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracownika obejmują:
1)
imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia;
2)
adres miejsca zamieszkania;
3)
numer PESEL, a w przypadku pracownika posiadającego obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość.
1.
Inwestor gromadzi i przechowuje dane, o których mowa w art. 45 dane przekazywane inwestorowi przez przedsiębiorcę ust. 2 i 3, w sposób umożliwiający ich udostępnienie na żądanie służb lub organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do występowania do administratora zbioru danych osobowych z żądaniem ich przekazania.
2.
Inwestor udostępnia służbom lub organom, o których mowa w ust. 1, dane, o których mowa w art. 45 dane przekazywane inwestorowi przez przedsiębiorcę ust. 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania.
Inwestor jest obowiązany do zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, uniemożliwiający wstęp na ten teren osobom innym niż te, których dane zostały mu przekazane zgodnie z art. 45 dane przekazywane inwestorowi przez przedsiębiorcę ust. 1, osobom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.
Inwestor jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go wobec służb lub organów, o których mowa w art. 46 gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych przedsiębiorcy przez inwestora ust. 1.
1.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej będącej skutkiem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, zagrażającego realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, może udzielać zaleceń inwestorowi, którego inwestycja jest zagrożona tymi zdarzeniami oraz przekazywać mu niezbędne informacje służące przeciwdziałaniu zagrożeniom.
2.
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjętych działaniach, o których mowa w ust. 1, informuje dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Rozdział 8. Podział korzyści pomiędzy gminami w związku z budową elektrowni jądrowych

1.
Gmina, na terenie której jest zlokalizowana elektrownia jądrowa lub jej część, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, uiszcza na rzecz gmin z nią graniczących opłatę w wysokości równej 50% podatku od nieruchomości uiszczonego przez podatników tego podatku od elektrowni jądrowej lub jej części dla której wydano pozwolenie na użytkowanie zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Opłata, o której mowa w ust. 1, jest dzielona w częściach równych pomiędzy wszystkie gminy graniczące z gminą na terenie której zlokalizowana jest elektrownia jądrowa lub jej część i wpłacana na rachunki budżetu każdej z graniczących gmin w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uiszczony został podatek od nieruchomości.
3.
Opłata, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje gminie, na terenie której znajduje się część elektrowni jądrowej lub inna elektrownia jądrowa lub jej część.
4.
W przypadku gdy elektrownia jądrowa lub jej część jest zlokalizowana na terenie więcej niż jednej gminy opłata, o której mowa w ust. 1, uiszczana jest przez każdą z tych gmin na rzecz wszystkich gmin z nimi graniczących.
1.
Opłata, o której mowa w art. 50 opłata na rzecz gmin graniczących ust. 1, stanowi dochód własny gminy.
2.
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), przyjmuje się dochód z tytułu podatku od nieruchomości, który gmina uzyskała od elektrowni jądrowej w wysokości pomniejszonej o opłatę przekazaną na rzecz gmin z nią graniczących, o której mowa w art. 50 opłata na rzecz gmin graniczących ust. 1.
3.
W celu ustalenia części subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku od nieruchomości od elektrowni jądrowej, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku oraz skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego innych ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - w wysokości 50% skutków finansowych tych ulg.
4.
Do wyliczenia części subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 2, przyjmuje się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 50 opłata na rzecz gmin graniczących ust. 1.

Rozdział 9. Inwestycje towarzyszące inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej

1.
Status inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej nadaje minister właściwy do spraw energii, w drodze decyzji, na wniosek inwestora inwestycji towarzyszącej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z uzasadnieniem konieczności jej realizacji w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu energetyki jądrowej.
3.
Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest stroną postępowania o nadanie statusu inwestycji towarzyszącej.
Do realizacji inwestycji towarzyszących przepisy rozdziałów 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisów art 11-14 i art. 17 pozwolenia na prace przygotowawcze nie stosuje się.

Rozdział 10. Przepisy karne i kary administracyjne

1.
Kto, będąc do tego zobowiązanym nie wykonał ciążącego na nim obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o których mowa w art. 45 dane przekazywane inwestorowi przez przedsiębiorcę,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, o którym mowa w art. 47 kontrola dostępu na teren budowy obiektu, umożliwił osobom nieuprawnionym wstęp na teren budowy obiektu energetyki jądrowej.
Kto, będąc do tego zobowiązanym, nie wykonał obowiązku przekazania danych, o których mowa w art. 45 dane przekazywane inwestorowi przez przedsiębiorcę ust. 2 i 3,
podlega karze grzywny.
Kto, na żądanie służb lub organów, o których mowa w art. 46 gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych przedsiębiorcy przez inwestora ust. 1, nie udostępnia w terminie danych, o których mowa w art. 45 dane przekazywane inwestorowi przez przedsiębiorcę ust. 2 i 3, lub udostępnia dane lub informacje fałszywe,
podlega karze grzywny.
Orzekanie w sprawach określonych w art 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
1.
Karze pieniężnej podlega inwestor, który:
1)
nie wykonuje obowiązku gromadzenia i przechowywania danych, o którym mowa w art. 46 gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych przedsiębiorcy przez inwestora;
2)
nie wykonuje obowiązku zorganizowania systemu kontroli dostępu na teren budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w art. 47 kontrola dostępu na teren budowy obiektu.
2.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw energii.
3.
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
4.
Ustalając wysokość kary pieniężnej, minister właściwy do spraw energii uwzględnia stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków.
5.
Kara pieniężna jest płatna na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji.
6.
Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. poz. 1623 oraz z 2011 r. poz. 159 poz. 235 poz. 551): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 625, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. poz. 651, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.06.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 789]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...