• Art. 25. - Elementy umow...
  31.03.2023
Obserwuj akt

Art. 25. pub. transp.


Elementy umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

1.
Organizator, po wybraniu najkorzystniejszej oferty na podstawie warunków i kryteriów określonych w dokumentach zamówienia, w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zawiera z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż:
1)
10 lat - w transporcie drogowym;
2)
15 lat – w transporcie kolejowym, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 5 udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych ust. 3a i 4a–5 oraz art. 8 przepisy przejściowe ust. 2 i 2a rozporządzenia (WE) nr 1370/2007;
3)
15 lat - w transporcie innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej.
3.
W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
opis usług wynikających z zamówienia;
2)
linię komunikacyjną, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjną, których dotyczy umowa;
3)
czas trwania umowy;
4)
warunki dotyczące norm jakości oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
5)
wymagania w stosunku do środków transportu, w tym dotyczące wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
6)
warunki zmiany opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, za usługę świadczoną w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli stroną umowy, której przysługują wpływy z tych opłat, jest operator;
7)
warunki, na jakich jest dopuszczalne podwykonawstwo w realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
8)
sposób rozpatrywania przez operatora skarg i reklamacji składanych przez pasażerów oraz przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
9)
częstotliwość składania sprawozdań z realizacji usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym informacji dotyczących liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej;
10)
zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora;
11)
zasady rozliczeń za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z przyczyn niezależnych od operatora;
12)
stronę umowy, której przysługują wpływy z opłat, o których mowa w pkt 6;
13)
stronę umowy, która jest zobowiązana do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 46 zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego ust. 1 pkt 3, 6 oraz 9;
14)
sposób dystrybucji biletów;
15)
sposób, w jaki jest obliczana rekompensata;
16)
stronę umowy, która obowiązana jest uzgodnić zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
17)
warunki korzystania ze środków transportu organizatora, jeżeli są udostępnione operatorowi;
18)
warunki wykorzystywania środków transportu w zależności od natężenia ruchu pasażerów;
19)
warunki zakupu przez operatora środków transportu drogowego niezbędnych do realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
20)
zasady współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów;
21)
w transporcie kolejowym - zakres korzystania z infrastruktury, w szczególności zakres przepustowości trasy oraz standard jakości dostępu będące przedmiotem umowy;
22)
kary umowne;
23)
warunki zmiany oraz rozwiązania umowy;
24)
informacje, o których mowa w art. 4 obowiązkowa treść umów o świadczenie usług publicznych oraz zasad ogólnych ust. 8 zdanie trzecie rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, które operator jest obowiązany przekazywać organizatorowi w celu udzielenia zamówienia w trybach, o których mowa w art. 19 wybór operatora publicznego transportu zbiorowego ust. 1 pkt 1 i 2.
4.
Sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 15, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
5.
Do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, o którym mowa w ust. 3 pkt 16, przepisy art. 32 uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców stosuje się odpowiednio.
Art. 25. Elementy umowy o świadczenie usług publicznego t... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...