• Ustawa o rachunkowości
  06.12.2022

Ustawa o rachunkowości

Stan prawny aktualny na dzień: 06.12.2022

Dz.U.2021.0.217 t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

1.
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 zasady rachunkowości jednostki ust. 3 pkt 2–6.
2.
(uchylony)
3.
Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:
1)
mają pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9.
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
Porównania: 1
Przypisy: 1
1.
Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 76a usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ust. 3, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, o której mowa w art. 76a usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ust. 1.
2.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanych czynności oraz zakres realizowanych zadań.
3.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się do, będących przedsiębiorcami, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych, jeżeli ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...