• Ustawa o rachunkowości
  19.05.2024

Ustawa o rachunkowości

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.120 t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Rozdział 9. Odpowiedzialność karna

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
1)
nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
2)
niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdania o podatku dochodowym, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych
– podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Orzeczenia: 1
1.
Biegły rewident, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki,
podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
2.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Kto wbrew przepisom ustawy:
1)
nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
2)
nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień, oświadczeń biegłemu rewidentowi albo nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków,
3)
nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
4)
nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdania o podatku dochodowym we właściwym rejestrze sądowym,
4a)
nie zamieszcza na stronie internetowej jednostki dokumentów, o których mowa w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 9, art. 55 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 2c i art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 5, oraz sprawozdania o podatku dochodowym i oświadczenia, o którym mowa w art. 63n sprawozdanie o podatku dochodowym jednostki dominującej najwyższego szczebla lub jednostki samodzielnej ust. 4 pkt 2,
5)
nie udostępnia sprawozdania finansowego i innych dokumentów, o których mowa w art. 68 obowiązek udostępniania sprawozdań,
6)
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 76a usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ust. 3,
7)
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 76h umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ust. 1,
8)
rozwiązuje umowę o badanie sprawozdania finansowego, bez uzasadnionej podstawy, lub nie informuje Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a w odpowiednich przypadkach – Komisji Nadzoru Finansowego, o rozwiązaniu tej umowy,
9)
zawiera z firmą audytorską umowę o badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, na okres krótszy niż dwa lata,
10)
stosuje klauzule umowne, o których mowa w art. 66 umowa o badanie sprawozdania finansowego ust. 5a
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...