• Ustawa o radcach prawnych
  19.09.2021

Ustawa o radcach prawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 19.09.2021

Dz.U.2020.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

Rozdział 7. Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki radców prawnych i aplikantów radcowskich będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszami Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej w zakresie nieokreślonym niniejszą ustawą określają przepisy odrębnych ustaw.
Orzeczenia: 14
W Prawie o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. poz. 40, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Radców prawnych, wpisanych na listę radców prawnych w dniu wejścia w życie ustawy, wpisuje się z urzędu na listę radców prawnych przewidzianą niniejszą ustawą.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1982 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.07.1982 r. - Dz.U. z 1982 r. poz. 145 ]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...