• Art. 47t. - Obowiązki do...
  28.05.2023

Ustawa o radiofonii i telewizji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2022.0.1722 t.j. - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 47t. radiofonia i tv


Obowiązki dostawcy platformy udostępniania wideo po wezwaniu użytkownika do usunięcia umieszczonych na platformie przekazów

1.
Dostawca platformy udostępniania wideo, po wezwaniu użytkownika do usunięcia w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z prawem, uniemożliwi dostęp do umieszczonych na platformie udostępniania wideo przez jej użytkownika audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów:
1)
zagrażających prawidłowemu fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, jeżeli użytkownik platformy udostępniania wideo nie zakwalifikował ich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47p zadania dostawcy platformy udostępniania wideo ust. 3;
2)
niezgodnych z art. 47o zakaz umieszczanie na platformach udostępniania wideo audycji lub wideo zawierających określone treści ust. 1 pkt 2 i 3;
3)
zawierających przekazy handlowe niezgodne z art. 16 przekazy handlowe ust. 1, art. 16b zakaz nadawania niektórych przekazów handlowych ust. 1–3, art. 16c zakaz ukrytych przekazów handlowych, lokowania produktów i tematów pkt 1, art. 17 sponsorowanie audycji i innych przekazów oraz art. 17a lokowanie produktu lub przepisami wydanymi na podstawie art. 47q przekazy handlowe umieszczane na platformie udostępniania wideo ust. 2, a w razie ich braku nieoznaczone zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 47r regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.
Dostawca platformy udostępniania wideo może uniemożliwić użytkownikowi umieszczanie audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów na platformie udostępniania wideo przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące w przypadku co najmniej dwukrotnego umieszczenia audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów, o których mowa w ust. 1, mimo wezwania użytkownika do zaprzestania naruszania prawa.
3.
Dostawca platformy udostępniania wideo może bezterminowo uniemożliwić użytkownikowi umieszczanie audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów na platformie udostępniania wideo w przypadku umieszczania audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów, o których mowa w art. 47o zakaz umieszczanie na platformach udostępniania wideo audycji lub wideo zawierających określone treści ust. 1 pkt 3.
4.
Rozstrzygnięcie dostawcy platformy udostępniania wideo, o którym mowa w ust. 1–3, zawiera uzasadnienie i jest niezwłocznie przekazywane jej użytkownikowi.
5.
Na rozstrzygnięcie dostawcy platformy udostępniania wideo, o którym mowa w ust. 1–3, użytkownikowi platformy udostępniania wideo służy skarga do Krajowej Rady.
6.
Przewodniczący Krajowej Rady może, w drodze decyzji, o której mowa w art. 10 kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady ust. 4, nakazać dostawcy platformy udostępniania wideo:
1)
uniemożliwienie dostępu do umieszczonych na tej platformie audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów niezgodnych z art. 47o zakaz umieszczanie na platformach udostępniania wideo audycji lub wideo zawierających określone treści lub
2)
przywrócenie dostępu do umieszczonych na tej platformie przez jej użytkownika audycji, wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów, lub
3)
przywrócenie użytkownikowi platformy udostępniania wideo możliwości umieszczania audycji wideo stworzonych przez użytkownika lub innych przekazów na platformie udostępniania wideo.
7.
W przypadku decyzji, o której mowa w ust. 6, przepisu art. 10 kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady ust. 3 nie stosuje się.
8.
W zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale przepisów art. 14 wyłączenie odpowiedzialności udostępniającego zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stosuje się.
Art. 47t. Obowiązki dostawcy platformy udostępniania wide... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...