• Art. 53e. - Naruszenie p...
  17.04.2024

Ustawa o radiofonii i telewizji

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2022.0.1722 t.j. - Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

Art. 53e. radiofonia i tv


Naruszenie przepisów przez dostawcę platformy udostępniania wideo

1.
Jeżeli dostawca platformy udostępniania wideo narusza przepisy art. 47m obowiązki dostawcy platformy udostępniania wideo ust. 1–6, art. 47n zgłoszenie dostawcy platformy udostępniania wideo o wpis do wykazu ust. 1 i 2, art. 47p zadania dostawcy platformy udostępniania wideo ust. 1, art. 47q przekazy handlowe umieszczane na platformie udostępniania wideo ust. 1, art. 47r regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, art. 47s obowiązek zapewnienia mechanizmów do zgłaszania naruszających zakazy umieszczonych na platformie udostępniania wideo treści ust. 1 i 2, art. 47w obowiązek upowszechniania umiejętności świadomego korzystania z mediów wśród użytkowników platformy udostępniania wideo lub przepisy wydane na podstawie art. 47m obowiązki dostawcy platformy udostępniania wideo ust. 8, art. 47p zadania dostawcy platformy udostępniania wideo ust. 2 i 3, art. 47q przekazy handlowe umieszczane na platformie udostępniania wideo ust. 2, art. 47s obowiązek zapewnienia mechanizmów do zgłaszania naruszających zakazy umieszczonych na platformie udostępniania wideo treści ust. 3 lub jeżeli na platformie udostępniania wideo umieszczone są audycje, wideo stworzone przez użytkowników niezgodne z art. 47o zakaz umieszczanie na platformach udostępniania wideo audycji lub wideo zawierających określone treści ust. 1 pkt 2 i 3 lub zagrażające prawidłowemu fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich niezakwalifikowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47p zadania dostawcy platformy udostępniania wideo ust. 3 i w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania, o którym mowa w art. 10 kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady ust. 3, nie zaniechał naruszeń tych przepisów, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na niego karę pieniężną w wysokości do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji nakładającej karę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2.
Określając wysokość nałożonej kary, Przewodniczący Krajowej Rady uwzględnia zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz dotychczasową działalność dostawcy platformy udostępniania wideo.
3.
Kara może być ponownie nałożona w przypadku nieusunięcia naruszeń przez dostawcę platformy udostępniania wideo w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 1.
4.
Decyzja nakładająca karę nie może być wydana, jeżeli od naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, upłynęły dwa lata.
Art. 53e. Naruszenie przepisów przez dostawcę platformy u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...