• Art. 7. - Skład i kadenc...
  28.05.2024

Art. 7. radiofonia i tv


Skład i kadencja Krajowej Rady

1.
W skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych: 2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu.
2.
(utracił moc)
2a.
(uchylony)
2b.
Przewodniczącego Krajowej Rady wybierają ze swojego grona i odwołują członkowie Krajowej Rady.
3.
Krajowa Rada wybiera ze swego grona, na wniosek Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady.
4.
Kadencja członków Krajowej Rady trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członkowie Krajowej Rady pełnią swe funkcje do czasu powołania następców.
5.
Członek Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję.
6.
Organ uprawniony do powołania członka Krajowej Rady odwołuje go wyłącznie w przypadku:
1)
zrzeczenia się swej funkcji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
3a)
złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;
4)
naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem Trybunału Stanu.
7.
W przypadku odwołania członka lub jego śmierci przed upływem kadencji, właściwy organ powołuje nowego członka Krajowej Rady na okres do końca tej kadencji.
Art. 7. Skład i kadencja Krajowej Rady - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...