• Art. 33. rad. min. - Rozp...
  02.08.2021

Ustawa o Radzie Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 02.08.2021

Dz.U.2021.0.178 t.j. - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Art. 33. rad. min.


Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra

1.
Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu;
2)
ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej – również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 zadania ministra ust. 2.
1a.
Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:
1)
wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister;
2)
(uchylony)
3)
określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.
1b.
(uchylony)
1c.
(uchylony)
1d.
Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc:
1)
z dniem powołania nowej Rady Ministrów;
2)
z dniem powołania dla danego działu administracji rządowej nowego ministra.
3.
W wypadku uchylenia przepisów określonych w ust. 1, do dnia wejścia w życie nowych przepisów Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, którego uchylony przepis dotyczy.
Art. 33. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...