• Ustawa o Radzie Ministrów
  14.08.2022

Ustawa o Radzie Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2022

Dz.U.2022.0.1188 t.j. - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Rozdział 4. Posiedzenia Rady Ministrów

1.
Prezes Rady Ministrów zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, ustala ich porządek i im przewodniczy.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może zdecydować o odbyciu posiedzenia Rady Ministrów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia Rady Ministrów,
2)
wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Rady Ministrów mogą wypowiadać się w toku posiedzenia
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
Porównania: 1
1.
Posiedzenie Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje sekretarz Rady Ministrów, do którego należą również sprawy związane z:
1)
przyjmowaniem od wnioskodawców oraz przekazywaniem członkom Rady Ministrów projektów dokumentów rządowych;
2)
opracowywaniem protokołu ustaleń przyjętych przez Radę Ministrów;
3)
przygotowywaniem dokumentów rozpatrywanych przez Radę Ministrów oraz przedkładanych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
4)
koordynowaniem działalności legislacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
2.
Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów.
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.
1a.
Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu Rady Ministrów w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.
1b.
W posiedzeniu Rady Ministrów, na którym rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa, bierze udział przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Rada Ministrów jest obowiązana informować opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do których Prezes Rady Ministrów zarządził tajność obrad.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Rada Ministrów może powierzyć Prezesowi Rady Ministrów ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć.
2.
Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Prezes Rady Ministrów po ich przedstawieniu i podpisaniu przez sekretarza Rady Ministrów.
Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...