• Ustawa o Radzie Ministrów
  31.05.2023

Ustawa o Radzie Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 31.05.2023

Dz.U.2022.0.1188 t.j. - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Rozdział 5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, zapewnia obsługę:
1)
Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
2)
wiceprezesów Rady Ministrów;
3)
(uchylony)
4)
Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
5)
(uchylony)
6)
Szefa Służby Cywilnej.
2.
Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane przez Prezesa Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o których mowa w art. 12 organy pomocnicze RM lub Prezesa RM, art. 12a komisje do spraw projektów kodyfikacji i art. 13 komisje wspólne.
Porównania: 1
Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii.
Porównania: 1
Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, należy w szczególności:
1)
(uchylony)
1a)
dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społecznym i gospodarczym;
1b)
opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
1c)
opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d)
przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen, zleconych przez Prezesa Rady Ministrów;
2)
(uchylony)
3)
koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
4)
obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
w administracji rządowej;
5)
koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
6)
obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
7)
(uchylony)
8)
wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych w odrębnych przepisach;
9)
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Kancelarii statut, w którym określa szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii oraz jednostki organizacyjne nadzorowane przez Szefa Kancelarii, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 39 tworzenie, znoszenie lub przekształcenie ministerstwa ust. 2–4.
Porównania: 1
Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.
W przypadku określonym w art. 31a nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 155 dysponowanie rezerwą ogólną ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wysokości kwoty, do dysponowania którą jest upoważniony Prezes Rady Ministrów.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...