• Ustawa o Radzie Ministrów
  14.08.2022

Ustawa o Radzie Ministrów

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2022

Dz.U.2022.0.1188 t.j. - Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Rozdział 6. Zakres i zasady działania ministrów

Porównania: 1
1.
Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po jego powołaniu;
2)
ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej – również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 zadania ministra ust. 2.
1a.
Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:
1)
wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister;
2)
(uchylony)
3)
określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.
1b.
(uchylony)
1c.
(uchylony)
1d.
Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc:
1)
z dniem powołania nowej Rady Ministrów;
2)
z dniem powołania dla danego działu administracji rządowej nowego ministra.
3.
W wypadku uchylenia przepisów określonych w ust. 1, do dnia wejścia w życie nowych przepisów Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, którego uchylony przepis dotyczy.
Orzeczenia: 11 Porównania: 1
1.
Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów, urzędów i jednostek. W szczególności w tym zakresie:
1)
tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2)
powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
3)
(uchylony)
2.
Minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w stosunku do których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych – na zasadach określonych w tych przepisach. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Rada Ministrów może powołać przy ministrze komitet doradczy i określić zakres jego zadań.
Porównania: 1
1.
Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych organów administracji rządowej, innych urzędów lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, może wydawać kierownikom urzędów centralnych oraz kierownikom innych urzędów i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia.
2.
Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.
3.
Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, wydane ustnie, wymagają potwierdzenia na piśmie.
4.
Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do organów, urzędów i jednostek organizacyjnych wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Porównania: 1
1.
Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru nad określonym urzędem centralnym, przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na posiedzeniu Rady Ministrów.
2.
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, minister, o którym mowa w ust. 1:
1)
składa Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie urzędowi centralnemu statutu;
2)
składa Prezesowi Rady Ministrów wnioski o powołanie i odwołanie kierownika urzędu centralnego;
3)
powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego;
4)
wykonuje w stosunku do urzędu centralnego uprawnienia określone w art. 34 zadania ministra ust. 1 pkt 3.
2a.
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
3.
Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów centralnych.
4.
Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących działania podległych mu urzędów centralnych.
Porównania: 1
W razie nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, ministra zastępuje Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.
2.
Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala właściwy minister, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3.
Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra.
4.
Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5.
Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.
Orzeczenia: 23 Porównania: 1
W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dymisję składają sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i wicewojewodowie. O przyjęciu dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania Rady Ministrów.
Porównania: 1
1.
Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
1a.
W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w posiadaniu tego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala podmiot i sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego zniesienia lub przekształcenia.
1b.
(uchylony)
1c.
(uchylony)
1d.
(uchylony)
2.
W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:
1)
departamenty – do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
2)
biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
3)
sekretariaty – do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
4)
wydziały, referaty, zespoły – jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3.
W każdym ministerstwie mogą być tworzone w szczególności:
1)
gabinet polityczny ministra;
2)
komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne, do spraw:
a) prawnych,
b) informacji,
c) budżetu,
d) finansów,
e) kadr,
f) szkolenia,
g) organizacji,
h) integracji europejskiej,
i) współpracy z zagranicą,
j) informatyki,
k) zamówień publicznych,
l) administracyjno-gospodarczych,
m) kontroli,
n) skarg,
o) wniosków,
p) ochrony informacji niejawnych,
q) audytu wewnętrznego.
3a.
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska samodzielne do spraw wymienionych w ust. 3 pkt 2, mogą być łączone.
4.
Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2 pkt 1–3 oraz ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.
4a.
Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz gotowość urzędu do wykonywania zadań w przypadku określonym w art. 38 przyjęcie dymisji Rządu przez Prezydenta RP.
5.
Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w którym określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.
6.
Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra.
7.
Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.
8.
Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek organizacyjnych podległych kierownikom urzędów centralnych.
9.
W przypadku utworzenia jednostki budżetowej na podstawie art. 13 jednostka budżetowa realizująca zadania na rzecz administracji rządowej ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, standardy i wytyczne w celu ujednolicenia sposobu funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw i urzędów centralnych, w tym w szczególności w zakresie administracyjnej i biurowej obsługi organów administracji rządowej oraz zamówień centralnych wykonywanych przez tę jednostkę.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Minister podaje Prezesowi Rady Ministrów następujące dane dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
4)
źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
5)
informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra.
2.
Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Porównania: 1
W zakresie niezbędnym do przygotowania projektu dokumentu rządowego, przygotowania i prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania tego projektu oraz jego rozpatrywania Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inny podmiot, którego upoważnienie wynika z przepisów odrębnych, podmiot działający z upoważnienia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji przetwarzają dane osobowe, w tym dane, o których mowa w art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...