• Ustawa o realizacji prawa...
  23.07.2024

Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2016.0.2042 t.j. - Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Obserwuj akt
1.
Ustawa określa zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. dokonanego na podstawie:
1)
układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium B.S.R.R. i ludności Białoruskiej z terytorium Polski,
2)
układu z dnia 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski,
3)
układu z dnia 22 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Litewskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczącego ewakuacji obywateli polskich z terytorium Litewskiej S.R.R. i ludności litewskiej z terytorium Polski,
4)
umowy z dnia 6 lipca 1945 r. między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej, mieszkających w ZSRR i o ich ewakuacji do Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej, mieszkających na terytorium Polski i o ich ewakuacji do ZSRR
zwanego dalej "prawem do rekompensaty".
1a.
Prawo do rekompensaty przysługuje również osobom, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z umową pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych z dnia 15 lutego 1951 r.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się także do osób, które na skutek innych okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r., były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenia: 175 Porównania: 1 Przypisy: 1
Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on łącznie następujące wymogi:
1)
był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów:
a) art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz. U. poz. 580) lub
b) art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1932 r. poz. 934), lub
c) § 3–10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3–5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do §§ 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności (Dz. U. poz. 489)
– oraz opuścił byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić;
2)
posiada obywatelstwo polskie.
Orzeczenia: 212
1.
W przypadku gdy nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej były przedmiotem współwłasności, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim współwłaścicielom, spełniającym wymogi określone w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty, albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych współwłaścicieli. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.
2.
W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli spełniają wymóg określony w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty, pkt 2. Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej.
Orzeczenia: 128
Prawo do rekompensaty potwierdzone na podstawie niniejszej ustawy albo odrębnych przepisów jest niezbywalne.
Orzeczenia: 12
1.
Potwierdzenie prawa do rekompensaty następuje na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie tego prawa, złożony nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.
2.
Wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty w przypadkach, o których mowa w art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców, składa współwłaściciel lub spadkobierca, lub wskazana osoba uprawniona do rekompensaty.
3.
Prawo do rekompensaty potwierdza, w drodze decyzji:
1)
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo
2)
wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
3)
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
4)
wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.
4.
Wojewoda, do którego wpłynął wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty, zawiadamia o wszczęciu postępowania wojewodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pozostałych współwłaścicieli lub spadkobierców, lub wskazanych osób uprawnionych do rekompensaty.
Orzeczenia: 161
1.
Do wniosku, o którym mowa w art. 5 potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 1, należy dołączyć:
1)
dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości;
2)
dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o którym mowa w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty i art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców;
3)
dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, o którym mowa w art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców ust. 2, również dowody potwierdzające miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób, o których mowa w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty lub art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców; w przypadku braku tych dowodów do wniosku dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób;
4)
oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej w przypadku, o którym mowa w art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców ust. 1;
5)
oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty.
2.
W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć:
1)
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku;
2)
oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej w przypadku, o którym mowa w art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców ust. 2.
3.
Osoba, która na podstawie odrębnych przepisów, w ramach realizacji prawa do rekompensaty, nabyła na własność albo w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, lub nieruchomości takie nabyli jej poprzednicy prawni, dołącza do wniosku dokumenty urzędowe poświadczające nabycie.
4.
Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być w szczególności:
1)
urzędowy opis mienia;
2)
orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny;
3)
dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw;
4)
wydane przez władze polskie dokumenty, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5.
W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w polskiej placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka, którzy:
1)
zamieszkiwali w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub w miejscowości sąsiedniej;
2)
nie są osobami bliskimi - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) - właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.
6.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1-3, wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
Orzeczenia: 144
1.
Wojewoda, po wszczęciu postępowania, dokonuje oceny spełnienia wymogów, o których mowa w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty, art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców i art. 5 potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 1 i 2, na podstawie dowodów, o których mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty. Pozytywna ocena następuje w drodze postanowienia. W postanowieniu wojewoda wzywa wnioskodawcę do:
1)
wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty, określonej w art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości ust. 1;
2)
wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu;
3)
dołączenia do wniosku, o którym mowa w art. 5 potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 1, operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
w przypadkach, o których mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 3, dołączenia również operatu szacunkowego, w którym została określona wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali.
2.
W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty, art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców i art. 5 potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 1 i 2, wojewoda wydaje decyzję o odmowie potwierdzenia prawa do rekompensaty.
3.
Osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty, występują do wojewody, który wydał decyzję, lub do wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub decyzję, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze, o którym mowa w art. 19 rejestry danych w sprawach rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP ust. 1, wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości ust. 1. W przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu osoba uprawniona wskazuje numer rachunku bankowego.
3a.
Organem właściwym w sprawach zmiany, stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania w sprawach zaświadczeń i decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów jest wojewoda, o którym mowa w ust. 3.
4.
Na decyzji lub zaświadczeniu, o których mowa w ust. 3, wojewoda zamieszcza adnotację o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty oraz o wysokości rekompensaty, określonej zgodnie z art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości.
Orzeczenia: 130 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Decyzja, o której mowa w art. 5 potwierdzenie prawa do rekompensaty, ust. 3, zawiera wskazanie:
1)
osoby lub osób, którym potwierdza się prawo do rekompensaty;
2)
zwaloryzowanej na dzień wydania tej decyzji wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, o którym mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, ust. 3, również wskazanie zwaloryzowanej na dzień wydania decyzji wartości nabytego prawa własności nieruchomości albo wartości nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartości położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali;
3)
wysokości rekompensaty określonej zgodnie z art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości,
4)
wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości, ust. 1.
2.
Waloryzacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się zgodnie z art. 5 waloryzacja należnych kwot, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Orzeczenia: 9
Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 5 potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 3 i art. 7 decyzja w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty, wniosek o ujawnienie w rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty ust. 2, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Orzeczenia: 16
1.
Operaty szacunkowe, o których mowa w art. 7 decyzja w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty, wniosek o ujawnienie w rejestrze wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty ust. 1 pkt 3, są sporządzane z uwzględnieniem dowodów wymienionych w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty ust. 1 pkt 1 i ust. 3.
2.
W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Wartość rynkową nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa się na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, zbywane w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na obszarze województwa lub miasta wydzielonego, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r., z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Za porównywalne województwa i miasta wydzielone, z uwzględnieniem współczynników, o których mowa w ust. 1, uznaje się:
1)

woj. lwowskie
- województwo podkarpackie,
współczynnik 1,00;
2)

woj. tarnopolskie
- województwo małopolskie,
współczynnik 0,67,
- województwo podkarpackie,
współczynnik 0,76;
3)

woj. stanisławowskie
- województwo małopolskie,
współczynnik 0,74,
- województwo podkarpackie,
współczynnik 0,84;
4)

woj. wołyńskie
- województwo lubelskie,
współczynnik 0,84,
- województwo świętokrzyskie,
współczynnik 1,02;
5)

woj. poleskie
- województwo podlaskie,
współczynnik 0,71;
6)

woj. wileńskie
- województwo podlaskie,
współczynnik 0,64,
- województwo mazowieckie,
współczynnik 0,41;
7)

woj. nowogródzkie
- województwo podlaskie,
współczynnik 0,80,
- województwo mazowieckie,
współczynnik 0,52;
8)

woj. białostockie
- województwo podlaskie,
współczynnik 1,00;
9)

miasto Lwów
- miasto Kraków,
współczynnik 1,00;
10)

miasto Wilno
- miasto Lublin,
współczynnik 1,00.
3.
Wartość nieruchomości stanowiących lasy lub plantacje kultur wieloletnich określa się jako sumę wartości gruntu i odpowiednio wartości drzewostanu albo kultur wieloletnich. Przy określaniu wartości gruntu stosuje się metodę wskaźników szacunkowych gruntów, a przy określaniu wartości drzewostanu i kultur wieloletnich stosuje się przepisy art. 135 określanie wartości odtworzeniowej wywłaszczanej nieruchomości, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4.
W przypadku braku cen transakcyjnych, o których mowa w ust. 1, przy określaniu wartości budowli, budynków lub części tych budynków określa się ich wartość odtworzeniową.
5.
Wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa się według stanu na dzień ich pozostawienia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny.
6.
Wartość nieruchomości określoną według zasad, o których mowa w ust. 1 i 3-5, mnoży się przez współczynniki wymienione w ust. 2.
Orzeczenia: 16
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, ust. 3, wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, określa się według stanu na dzień nabycia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku osób, o których mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, ust. 3, które po dniu 1 stycznia 1998 r. zrealizowały prawo do rekompensaty, wartość nabytego prawa własności nieruchomości przyjmuje się na podstawie zwaloryzowanej na dzień wydania decyzji ceny ustalonej w umowie przeniesienia własności nieruchomości. Jeżeli nabyciu podlegało prawo użytkowania wieczystego, w tym przysługujące Skarbowi Państwa, wartość nabytego prawa przyjmuje się na podstawie zwaloryzowanych na dzień wydania decyzji odpowiednio opłat ustalonych w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ceny sprzedaży położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, albo ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa. Waloryzacji dokonuje się zgodnie z art. 5 waloryzacja należnych kwot, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Orzeczenia: 4
1.
Prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form:
1)
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:
a) ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo
b) ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
d) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych, albo
2)
świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16 Fundusz Rekompensacyjny,
2.
Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. Wysokość świadczenia pieniężnego stanowi 20 % wartości pozostawionych nieruchomości.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, ust. 3, wysokość zaliczanej kwoty oraz wysokość świadczenia pieniężnego, o których mowa w ust. 2, pomniejsza się o wartość nabytego prawa własności nieruchomości albo wartość nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, przez osoby, o których mowa w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty, lub art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców.
Orzeczenia: 51
1.
Organy, jednostki organizacyjne i agencje, którym na podstawie odrębnych przepisów zostało powierzone wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa, określając warunki zbycia nieruchomości, nie mogą wyłączyć zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości albo opłat, o których mowa w art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości, ust. 1 pkt 1 lit. c i d, w sposób określony w art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości, Zapłata w takim przypadku może nastąpić wyłącznie przez osobę wskazaną w zaświadczeniu albo decyzji lub przez jej spadkobierców, którzy przedłożą zbywającemu nieruchomość postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 2 warunki przysługiwania rekompensaty, lub art. 3 uprawnienie do rekompensaty współwłaścicieli i spadkobierców,
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 6 załączniki do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty, ust. 3, osoba ubiegająca się o realizację prawa do rekompensaty jest obowiązana do przedłożenia dokumentów urzędowych świadczących o wartości nabytego prawa własności nieruchomości albo wartości nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartości położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, nabytego w ramach realizacji prawa do rekompensaty przez tę osobę lub przez jej poprzedników prawnych.
3.
Kwota odpowiadająca wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwota odpowiadająca wartości nabytych praw, o których mowa w ust. 2, podlegają waloryzacji przez podmioty, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 5 waloryzacja należnych kwot, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na dzień realizacji prawa do rekompensaty.
4.
Osobę, o której mowa w ust. 1, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli dołączy do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Orzeczenia: 1
W przypadku nabycia nieruchomości na zasadach określonych w ustawie nie stosuje się przepisów art 62-66, art. 68 bonifikata od ceny nieruchomości, ust. 1-2a i 4 oraz art 109-111 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz nie stosuje się bonifikat, o których mowa w przepisach odrębnych.
1.
Tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą "Fundusz Rekompensacyjny", z którego są finansowane wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości ust. 1 pkt 2, oraz obsługa wypłat tych świadczeń. Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
2.
Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego są:
1)
wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 29 forma i treść umowy oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1566), o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha;
1a)
wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
2)
odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3)
pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków wymienionych w pkt 1 i 2, w kwocie określonej w ustawie budżetowej;
4)
inne przychody.
3.
Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej i ministra właściwego do spraw budżetu, uwzględniając aktualną sytuację budżetu państwa, stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono pożyczki, może umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku wyczerpania źródeł finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–2.
4.
Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazuje w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi sprawozdania finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
5.
Do należności Funduszu Rekompensacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537).
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości ust. 1 pkt 2, dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, ze środków Funduszu Rekompensacyjnego, na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Bankowi dane osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 19 rejestry danych w sprawach rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP ust. 1 i 2.
3.
Wypłata świadczenia pieniężnego następuje, na wniosek osoby uprawnionej i po dokonaniu adnotacji, o której mowa w art. 18 adnotacja o zrealizowaniu prawa do rekompensaty, w formie wypłaty gotówkowej w placówce Banku lub przelewu na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy.
4.
Bank po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 2, zawiadamia o wypłacie osoby uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego. W zawiadomieniu Bank informuje o adresach swoich placówek, a także o dokumentach potrzebnych do wypłaty świadczenia pieniężnego.
5.
Bank, wypłacając świadczenie pieniężne dokonuje waloryzacji zgodnie z art. 5 waloryzacja należnych kwot ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na dzień realizacji prawa do rekompensaty.
Orzeczenia: 3
1.
Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 realizacja prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ust. 1, oraz Bank w przypadku wypłaty świadczenia pieniężnego, w dniu realizacji prawa do rekompensaty przez osobę uprawnioną, umieszczają na zaświadczeniu lub decyzji, potwierdzających prawo do rekompensaty, adnotację o zrealizowaniu w całości albo w części tego prawa.
2.
Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
datę, imię i nazwisko notariusza oraz oznaczenie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
2)
datę i oznaczenie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
3)
położenie i oznaczenie nieruchomości;
4)
wskazanie formy realizacji prawa do rekompensaty;
5)
kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty oraz udział procentowy tej kwoty w wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
W przypadku wypłaty świadczenia pieniężnego adnotacja zawiera:
1)
datę wypłaty świadczenia pieniężnego;
2)
kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty oraz udział procentowy tej kwoty w wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
W przypadkach, o których mowa w art. 64 sądowe orzeczenie zastępujące, Kodeksu cywilnego, adnotacji dokonuje sąd.
1.
Wojewodowie prowadzą wojewódzkie rejestry zawierające dane dotyczące:
1)
decyzji lub zaświadczeń, wydanych na podstawie niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, potwierdzających prawo do rekompensaty;
2)
osób, którym te prawa przysługują;
3)
stanu i formy realizacji tych praw.
2.
Wojewodowie przekazują raz na kwartał, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, dane zawarte w rejestrach wojewódzkich ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który prowadzi rejestr centralny.
3.
Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, są prowadzone w formie elektronicznej.
4.
Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają następujące dane osobowe osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty:
1)
imię i nazwisko;
2)
imię ojca;
3)
numer PESEL albo, gdy numer ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
adres zamieszkania.
5.
Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 realizacja prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ust. 1, są obowiązane do przekazywania wojewodom, w terminie 14 dni od dnia realizacji prawa do rekompensaty, wypisów z aktów notarialnych, a w przypadkach wymienionych w art. 13 formy realizacji prawa do rekompensaty, zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości ust. 1 pkt 1 lit. d, kopii decyzji, z których wynika zrealizowanie w całości albo w części prawa do rekompensaty, potwierdzonego zaświadczeniami albo decyzjami. Wypisy lub kopie decyzji przekazuje się wojewodom właściwym ze względu na miejsca położenia nieruchomości oraz wojewodom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 1.
6.
Bank jest obowiązany do przekazywania właściwemu wojewodzie potwierdzenia wypłaty środków pieniężnych w terminie 14 dni od dnia wypłaty świadczenia pieniężnego.
7.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę sprawnego przepływu danych i kontroli realizacji praw do rekompensaty.
Orzeczenia: 5
Do postępowań zakończonych wydaniem decyzji lub zaświadczeń potwierdzających prawo do rekompensaty stosuje się art. 145 przesłanki wznowienia postępowania, art. 145a skarga o wznowienie postępowania w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego , art. 146 niedopuszczalność uchylenia decyzji § 2, art 147-152, art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa § 2, art 155-159 oraz art 161-163 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że w przypadku zaświadczeń przepisy te stosuje się odpowiednio.
Orzeczenia: 24 Porównania: 1 Przypisy: 1
W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. poz. 1514, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. poz. 1397, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. poz. 399 i poz. 1199): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm. ): (zmiany pominięte).
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o prawie do zaliczania wartości nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., należy przez to rozumieć prawo do rekompensaty, o którym mowa w niniejszej ustawie.
Orzeczenia: 1
Postępowania w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie jej przepisów.
Orzeczenia: 13
Traci moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. poz. 39 i poz. 2722).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 06.09.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz. 1418]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...