• Art. 24. - Unieważnienie...
  21.03.2023
Obserwuj akt

Art. 24. recykling pojazdów


Unieważnienie dokumentów pojazdu i zaświadczenie o demontażu pojazdu

1.
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który posiada wszystkie istotne elementy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23 przyjęcie przez stację demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji ust. 9, jest obowiązany do:
1)
unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych;
2)
wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.
1a.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie tablic rejestracyjnych, nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1b, nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 73 rejestracja pojazdu ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
(Art. 24 ust. 1a w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
1b. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu dokonuje zniszczenia tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowuje je zgodnie z przepisami o odpadach.
(Art. 24 ust. 1b wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
2.
Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych.
2. Zaświadczenie o demontażu pojazdu zawiera oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o zniszczeniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji i zagospodarowaniu ich zgodnie z przepisami o odpadach.
(Art. 24 ust. 2 w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
3.
Zaświadczenie o demontażu pojazdu jest sporządzane w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi jest przekazywany przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, a drugi pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący stację demontażu sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi przekazuje w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu.
(Art. 24 ust. 3 w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
4.
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który otrzymuje zaświadczenia o demontażu pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów ust. 3, przekazuje jeden egzemplarz zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a drugi pozostawia u siebie.
4. (uchylony)
(Art. 24 ust. 4 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP - zostaje uchylony)
5.
W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju, egzemplarz zaświadczenia o demontażu pojazdu, przeznaczony dla organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, jest przekazywany w terminie 7 dni Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
5. (uchylony)
(Art. 24 ust. 5 z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP - zostaje uchylony)
Art. 24. Unieważnienie dokumentów pojazdu i zaświadczenie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...