• Ustawa o recyklingu pojaz...
  13.04.2024

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2020.0.2056 t.j. - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obserwuj akt

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

W okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu, o których mowa w art. 28 poziom odzysku i recyklingu odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji ust. 1, wynoszą odpowiednio 85 % i 80 %.
Orzeczenia: 1
1.
Wyznaczone przez wojewodę, na podstawie dotychczasowych przepisów, przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów i składnice złomu zachowują uprawnienia do wydawania do dnia 30 czerwca 2005 r. zaświadczeń, które stanowią podstawę do wyrejestrowania pojazdów.
2.
Przedsiębiorca, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał decyzję na wytwarzanie odpadów powstających w związku z gospodarowaniem odpadami w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, może prowadzić stację demontażu do dnia wygaśnięcia ważności decyzji wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.
3.
Przedsiębiorca, który przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub inną decyzję obejmującą zbieranie tych odpadów, może prowadzić punkt zbierania pojazdów do dnia wygaśnięcia ważności decyzji wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 r.
Orzeczenia: 1
Przepisy art. 7 zawartość metali w materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów ust. 1 stosuje się do materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów wprowadzonych do obrotu po dniu wejścia w życie ustawy, przeznaczonych do stosowania w pojazdach wyprodukowanych po dniu 1 lipca 2003 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy:
1)
art. 7 zawartość metali w materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów, art. 8 obowiązek oznaczania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, art. 44 odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu części pojazdów zawierających niektóre metale, art. 45 odpowiedzialność karna za brak oznaczeń wyposażenia lub części pojazdów, art. 57 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 2 i art. 62 przepis przejściowy wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2)
art 11-17, art. 28 poziom odzysku i recyklingu odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji, art. 47 uchylony, art. 55 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , art. 56 zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , art. 57 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 3, art. 58 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska pkt 1 i 3 w zakresie dotyczącym art. 401 przychody Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ust. 11 i 12 i art. 415 uchylony ust. 5a i 5b, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 60 przepis przejściowy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
3)
art. 23 przyjęcie przez stację demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji ust. 3 w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 lipca 2002 r. stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.;
4)
art. 58 zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 401 przychody Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ust. 1-10 i 13-16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 11.02.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz. 202]
Orzeczenia: 2
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...