• Ustawa o recyklingu pojaz...
  28.05.2024

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2020.0.2056 t.j. - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obserwuj akt

Rozdział 5. Obowiązki przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów

1.
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzi zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz uwzględniając wydawanie zaświadczeń o demontażu pojazdu, określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów.
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
1.
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu, o których mowa w art. 66 wymagania techniczne pojazdu uczestniczącego w ruchu ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2.
Do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów stosuje się odpowiednio przepisy art 23-25, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 przyjęcie przez stację demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji-25, z zastrzeżeniem ust. 3-5.
(Art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów ust. 2 w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
3.
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, w czterech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi i trzeci są przekazywane w terminie 7 dni do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a czwarty pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
3. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi przekazuje w terminie 7 dni przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. W przypadku pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu w czterech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, dwa przekazuje w terminie 7 dni przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a czwarty pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
(Art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów ust. 3 w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
4. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu wraz z zaświadczeniami, o których mowa w ust. 3, tablice rejestracyjne przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji.
5.
Zaświadczenie o demontażu pojazdu albo zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów zawierają oświadczenie przedsiębiorcy o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego oraz o przekazaniu tablic rejestracyjnych przyjętego pojazdu wycofanego z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu.
(Art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów ust. 4 i 5 wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
Orzeczenia: 1
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów może wydawać zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, wyłącznie w imieniu przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
zawarł umowę z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu, jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca;
2)
przekazuje przyjęte pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu.
1.
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany, najpóźniej do dnia 10 stycznia, przekazać wszystkie zebrane w roku poprzednim pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca.
2.
Do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów nie stosuje się przepisów art. 24 transport odpadów ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, chyba że ich stan stwarza zagrożenie dla środowiska.
1.
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć staroście właściwemu miejscowo do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.
2.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)
datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
3)
w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu.
3.
Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wygasa z dniem zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...