• Ustawa o recyklingu pojaz...
  13.04.2024

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2020.0.2056 t.j. - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

1.
Kto wbrew przepisom art. 23 przyjęcie przez stację demontażu pojazdu wycofanego z eksploatacji, nie przyjmuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu, podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów, nie przyjmuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów.
Orzeczenia: 1
1.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 24 unieważnienie dokumentów pojazdu i zaświadczenie o demontażu pojazdu lub art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów, nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub nie przekazuje tego zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, podlega karze grzywny.
1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 24 unieważnienie dokumentów pojazdu i zaświadczenie o demontażu pojazdu lub art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów, nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu, podlega karze grzywny.
(Art. 51 odpowiedzialność karna za nie wydanie lub nie przekazanie zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu ust. 1 w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 25 przyjęcie przez stację demontażu niekompletnego pojazdu lub art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów, nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub nie przekazuje tego zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 25 przyjęcie przez stację demontażu niekompletnego pojazdu lub art. 33 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prowadzącego punkt zbierania pojazdów, nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
(Art. 24 unieważnienie dokumentów pojazdu i zaświadczenie o demontażu pojazdu ust. 2 w tym brzmieniu wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, w komunikacie ogłoszonym w Dz. U. i BIP)
Kto wbrew przepisowi art. 35 obowiązek przekazania zebranych pojazdów do stacji demontażu ust. 1 nie przekazuje najpóźniej do dnia 10 stycznia wszystkich zebranych w roku poprzednim pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę, jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca, podlega karze grzywny.
1.
Kto wbrew przepisom art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę:
1)
ust. 1, nie wykonuje raz na 5 lat próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych,
2)
ust. 1a, nie wykonuje po raz pierwszy próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności w tym zakresie,
3)
ust. 1b, nie przeprowadza próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmian konstrukcyjnych lub technologicznych strzępiarki, skutkujących zmianą składu materiałowego rozdrobnionych odpadów
– podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 38 obowiązki prowadzącego strzępiarkę ust. 2 nie przekazuje przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia, informacji dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w ciągu miesiąca od jej przeprowadzenia.
1.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art 44-46, art 48-49, art. 51 odpowiedzialność karna za nie wydanie lub nie przekazanie zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, art. 52a odpowiedzialność karna za nieprzekazanie do stacji demontażu zebranych pojazdów i art. 52b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego strzępiarkę następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).
2.
Za wykroczenia, o których mowa w art 44-46, art 48-49, art. 51 odpowiedzialność karna za nie wydanie lub nie przekazanie zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, art. 52a odpowiedzialność karna za nieprzekazanie do stacji demontażu zebranych pojazdów i art. 52b odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy przez prowadzącego strzępiarkę, odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w zakresie wprowadzania do obrotu pojazdów wycofanych z eksploatacji, materiałów, przedmiotów wyposażenia, części takich pojazdów lub gospodarowania takimi pojazdami lub pochodzącymi z nich odpadami.
Orzeczenia: 18
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...