• Ustawa o referendum lokal...
  20.06.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa zasady i tryb przeprowadzania referendum lokalnego.
2.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), z wyjątkiem art. 37e prawo wyborcy do bezpłatnego transportu w dniu wyborów, art. 37f obowiązek organizacji w dniu wyborów bezpłatnego przewozu pasażerskiego, art. 103aa należności męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej oraz art. 103ba uprawnienia pracownicze męża zaufania.
Orzeczenia: 2
1.
W referendum lokalnym, zwanym dalej "referendum", mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:
1)
w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
2)
co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki;
3)
w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.
2.
Przedmiotem referendum gminnego może być również:
1)
odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2)
samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
3.
Referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2 albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.
Orzeczenia: 27
W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki.
Orzeczenia: 32
Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:
1)
10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu;
2)
5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.
Orzeczenia: 9
1.
W sprawach odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, o którym mowa w art. 4 podmioty uprawnione do inicjatywy referendalnej,
1a.
Wniosek mieszkańców gminy, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć odwołania rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo odwołania jednego z tych organów.
1b.
Referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może być przeprowadzone także z inicjatywy rady gminy.
1c.
Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28a uchwała w sprawie absolutorium dla wójta, albo art. 28b uchwała o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta, ustawy, o której mowa w art. 6 rodzaje referendów lokalnych, pkt 1.
2.
Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 i 1a, może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.
Orzeczenia: 1
Referendum jest, odpowiednio do wspólnoty samorządowej, której spraw dotyczy:
1)
referendum gminnym w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572);
2)
referendum powiatowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572);
3)
referendum wojewódzkim w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572).
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
jednostkach samorządu terytorialnego - rozumie się przez to także miasto stołeczne Warszawę;
2)
(uchylony)
3)
terytorialnych i obwodowych komisjach - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, terytorialne i obwodowe komisje wyborcze w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 2.
1.
Referendum nie zarządza się na dzień, na który zarządzone zostały wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego lub wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zarządzenia referendum na dzień, na który zarządzone zostały wybory uzupełniające do Senatu, przedterminowe, uzupełniające lub ponowne wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego lub wybory do nowego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a także przedterminowe lub ponowne wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...