• Ustawa o referendum lokal...
  25.09.2021

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2021

Dz.U.2019.0.741 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Rozdział 10. Przepisy zmieniające i końcowe

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. poz. 74, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. poz. 576, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. poz. 578, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Do referendów gminnych, w odniesieniu do których przed wejściem w życie ustawy zostały podjęte uchwały rad gmin w sprawie przeprowadzenia referendum lub inicjator referendum dokonał powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc ustawa z dnia 11 października 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U. z 1996 r. poz. 386).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.10.2000 r. - Dz. U. z 2000 r. poz. 985]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...