• Ustawa o referendum lokal...
  26.05.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Rozdział 2. Referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

1.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu, z zastrzeżeniem art. 5 odwołanie organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji ust. 1c.
2.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1)
pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom jednostki do wyboru;
2)
termin przeprowadzenia referendum;
3)
wzór karty do głosowania oraz wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a;
4)
kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.
3.
W przypadku gdy przedmiotem referendum gminnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, uchwała rady gminy wskazuje również cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania.
Orzeczenia: 3
1.
Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzenia referendum podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, przy czym uchwała rady gminy podlega ponadto bezzwłocznemu rozplakatowaniu lub ogłoszeniu w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
2.
Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Jeżeli wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, w przypadku uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi złożonej na to rozstrzygnięcie, referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie aktualizacji kalendarza czynności, o którym mowa w art. 9 uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, ust. 2 pkt 4.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...