• Ustawa o referendum lokal...
  22.02.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Rozdział 5. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

1.
Inicjator referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przekazuje na piśmie, w terminie określonym w art. 14 zbieranie podpisów popierających wniosek o przeprowadzenie referendum, ust. 1, komisarzowi wyborczemu wniosek mieszkańców wraz z informacją o spełnieniu obowiązków wskazanych w art. 13 informacja o zamierzonym referendum, ust. 1 i 3. Komisarz wyborczy niezwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie wniosku.
2.
Do wniosku dołącza się karty, o których mowa w art. 14 zbieranie podpisów popierających wniosek o przeprowadzenie referendum, ust. 2.
3.
Komisarz wyborczy zwraca inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi wniosek zawierający uchybienia i wyznacza czternastodniowy termin do ich usunięcia.
4.
Komisarz wyborczy odrzuca wniosek o przeprowadzenie referendum, w którym stwierdził nie dające się usunąć uchybienia, a także, jeśli inicjator referendum nie wywiązał się z obowiązków wskazanych w art. 13 informacja o zamierzonym referendum, ust. 1 i 3. Postanowienie o odrzuceniu wniosku przekazuje się niezwłocznie inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi.
5.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy uchybienia wniosku polegają na zebraniu niewystarczającej ilości prawidłowo złożonych podpisów osób popierających wniosek, chyba że nie upłynął jeszcze termin, o którym mowa w art. 14 zbieranie podpisów popierających wniosek o przeprowadzenie referendum, ust. 1.
6.
Inicjator referendum lub jego pełnomocnik może w razie potrzeby, w tym z własnej inicjatywy, składać komisarzowi wyborczemu dodatkowe wyjaśnienia i przedstawiać dowody. Komisarz wyborczy może także żądać od inicjatora referendum lub jego pełnomocnika złożenia takich wyjaśnień i przedstawienia dowodów.
Orzeczenia: 9
1.
Komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy mieszkańców, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi określone w ustawie.
2.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków, o których mowa w ust. 1, komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum w terminie liczonym od dnia otrzymania pierwszego wniosku.
Komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.
Orzeczenia: 2
1.
Uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przewodniczący rady gminy przekazuje komisarzowi wyborczemu.
2.
Komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum w ciągu 14 dni po upływie terminu do stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę w trybie art. 91 skutek sprzeczności uchwał z prawem, ustawy, o której mowa w art. 6 rodzaje referendów lokalnych, pkt 1, albo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu przez sąd administracyjny skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę, o którym mowa w ust. 3.
3.
Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) radzie gminy służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.
W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organów gminy oraz uchwały rady gminy o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum w terminie liczonym od dnia otrzymania pierwszego wniosku lub uchwały.
1.
Postanowienie komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum zawiera:
1)
termin przeprowadzenia referendum;
2)
wzór i treść karty do głosowania;
3)
kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.
2.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega opublikowaniu zgodnie z art. 10 ogłoszenie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, termin przeprowadzania referendum, ust. 1.
1.
Na postanowienie komisarza wyborczego odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w art. 22 wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, uprawnienia komisarza wyborczego, a także w przypadku niedotrzymania przez komisarza terminu określonego w art. 24 termin wydania postanowienia o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku, inicjatorowi referendum służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.
2.
Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni.
3.
Na podstawie wyroku uwzględniającego skargę komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum, zawierające informacje określone w art. 25 postanowienie komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum ust. 1.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 22 wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, uprawnienia komisarza wyborczego ust. 3.
Orzeczenia: 6
Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie albo od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, o którym mowa w art. 26 skarga na postanowienie komisarza wyborczego w sprawie referendum, ust. 3.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...