• Ustawa o referendum lokal...
  18.05.2024

Ustawa o referendum lokalnym

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.1317 t.j. - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Obserwuj akt

Rozdział 9. Przepisy karne

Kto zbiera podpisy osób popierających zgłoszenie wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum z naruszeniem art. 14 zbieranie podpisów popierających wniosek o przeprowadzenie referendum, ust. 3, podlega grzywnie.
Kto prowadzi kampanię referendalną z naruszeniem zakazów określonych w art. 29 czas trwania kampanii referendalnej, zakazy związane z prowadzeniem kampanii referendalnej ust. 2 i 3 albo art. 31 zakaz organizowania podczas kampanii referendalnej gier losowych i konkursów, podlega karze grzywny.
Kto podaje do publicznej wiadomości wyniki badań opinii publicznej dotyczące przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyniku referendum oraz sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania, z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 32 zakaz podawania w określonym czasie do publicznej wiadomości wyników sondaży i przewidywanych wyników referendum, podlega grzywnie.
Kto przekazuje inicjatorowi referendum lub przyjmuje w imieniu inicjatora referendum środki finansowe lub niepieniężne z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 43 zakazy w zakresie przekazywania i przyjmowania przez inicjatora referendum środków finansowych, podlega grzywnie.
Pełnomocnik inicjatora referendum, który nie wykonuje w terminie obowiązku przedłożenia sprawozdania finansowego organowi określonemu w art. 44 sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków związanych z referendum lub art. 45 sprawozdanie finansowe z referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, podlega karze grzywny.
Kto, dysponując nadwyżką środków finansowych inicjatora referendum, nie przekazuje jej instytucji charytatywnej wbrew nakazowi wynikającemu z art. 46 nadwyżka pozyskanych środków nad wydatkami na cele referendalne, podlega grzywnie.
Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 69 prowadzenie kampanii referendalnej z naruszeniem zakazów ustawy i art. 72 odpowiedzialność pełnomocnika inicjatora referendum za nie złożenie w terminie sprawozdania finansowego, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...