• Ustawa o referendum ogóln...
  05.03.2024

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Obserwuj akt

Rozdział 10. Referendum zatwierdzające zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Referendum, o którym mowa w art. 235 zmiana Konstytucji, ust. 6 Konstytucji, przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w ustawie, z wyłączeniem przepisów rozdziału 9 i z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.
1.
Z wnioskiem do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w art. 235 zmiana Konstytucji, ust. 6 Konstytucji, mogą wystąpić:
1)
co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów;
2)
Senat;
3)
Prezydent Rzeczypospolitej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 45 dni od dnia uchwalenia przez Senat ustawy o zmianie Konstytucji.
3.
Marszałek Sejmu niezwłocznie podejmuje postanowienie o zarządzeniu referendum, o którym mowa w ust. 1. Do postanowienia przepisy art. 65 uchwała Sejmu lub postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum, ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
4.
Marszałek Sejmu wyznacza datę przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1, na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.
1.
Pytanie w referendum rozpoczyna się od słów:
"Czy jesteś za przyjęciem zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dokonanej ustawą z dnia ... (tytuł ustawy)?".
2.
Wzór karty do głosowania określa, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.
1.
Przyjęcie w referendum zmiany Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała się za nią większość głosujących.
2.
Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu ustawę o zmianie Konstytucji niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum.
3.
Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje przyjętą w referendum ustawę o zmianie Konstytucji w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia przez Marszałka Sejmu tej ustawy do podpisu i zarządza jej niezwłoczne ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...