• Ustawa o referendum ogóln...
  05.03.2024

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Obserwuj akt

Rozdział 13. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. z późn.zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 499, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W przypadku pierwszego referendum ogólnokrajowego odbywającego się po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy skróceniu ulegają terminy:
1)
na utworzenie obwodów głosowania, o których mowa w art. 6 obwody głosowania w referendum, ust. 2, a także na dokonanie zmian obwodów głosowania lub siedzib obwodowych komisji do spraw referendum - do 40 dnia przed dniem referendum;
2)
o którym mowa w art. 6 obwody głosowania w referendum, ust. 5 - do 35 dnia przed dniem referendum;
3)
o którym mowa w art. 7 tworzenie obwodów głosowania w domach studenckich, ust. 2 - do 40 dnia przed dniem referendum;
4)
o którym mowa w art. 13 tryb powoływania członków komisji obwodowej, ust. 1 - do 16 dnia przed dniem referendum;
5)
o którym mowa w art. 13 tryb powoływania członków komisji obwodowej, ust. 3 - do 25 dnia przed dniem referendum;
6)
o którym mowa w art. 48 podmioty uprawnione do udziału w radiowej i telewizyjnej kampanii referendalnej, ust. 6 - do 2 dni;
7)
o którym mowa w art. 48 podmioty uprawnione do udziału w radiowej i telewizyjnej kampanii referendalnej, ust. 7 - do 3 dni.
Traci moc ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. poz. 487, z 2000 r. poz. 488 oraz z 2002 r. poz. 984).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 02.04.2003 r. - Dz. U. z 2003 r. poz. 507]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...