• Ustawa o referendum ogóln...
  05.03.2024

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Obserwuj akt

Rozdział 2. Organy do spraw referendum

Referendum przeprowadzają:
1)
Państwowa Komisja Wyborcza, powołana na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
2)
komisarze wyborczy, powołani na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
3)
obwodowe komisje do spraw referendum, zwane dalej "komisjami obwodowymi".
1.
Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia organizację oraz przeprowadzenie referendum.
2.
Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej, w zakresie określonym w ust. 1, należy w szczególności:
1)
sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem referendum oraz przestrzeganiem przepisów regulujących zasady i tryb przeprowadzenia referendum;
2)
wyjaśnianie sposobu głosowania w referendum;
3)
rozpatrywanie skarg na działalność komisarzy wyborczych;
4)
rozwiązanie komisji obwodowych po wykonaniu przez nie ustawowych zadań;
5)
ustalenie regulaminu komisji obwodowych oraz wzoru ich pieczęci, a także wzoru urzędowych formularzy oraz druków;
6)
sporządzenie protokołu o wyniku referendum oraz sprawozdania z przebiegu referendum;
7)
podanie do wiadomości publicznej oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyniku referendum.
3.
Państwowa Komisja Wyborcza może określić, w drodze uchwały, warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku referendum przez komisarzy wyborczych i komisje obwodowe oraz tryb przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych.
Do zadań komisarza wyborczego na obszarze należącym do jego właściwości terytorialnej należy w szczególności:
1)
zapewnienie, we współdziałaniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego, prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia referendum;
2)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy przez komisje obwodowe;
3)
rozpatrywanie skarg na działalność komisji obwodowych;
4)
dostarczanie komisjom obwodowym kart do głosowania w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą;
5)
ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich do Państwowej Komisji Wyborczej.
1.
Komisję obwodową powołuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) spośród osób uprawnionych do udziału w referendum, stale zamieszkałych na obszarze danej gminy, z zastrzeżeniem przepisów art. 14 powoływanie komisji obwodowej na statku morskim i za granicą, najpóźniej w 21 dniu przed dniem referendum.
2.
W skład komisji obwodowej powołuje się:
1)
od 4 do 8 osób, a jeżeli termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa kolejne dni - od 6 do 10 osób, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48 podmioty uprawnione do udziału w radiowej i telewizyjnej kampanii referendalnej, albo upoważnione przez nie osoby;
2)
jedną osobę wskazaną przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w przypadku:
a) stałych obwodów głosowania - spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych,
b) obwodów w szpitalach i zakładach pomocy społecznej - spośród pracowników tych szpitali lub zakładów,
c) obwodów w zakładach karnych i aresztach śledczych - spośród pracowników tych zakładów lub aresztów,
d) obwodów w domach studenckich - spośród pracowników tych domów studenckich.
3.
Podmiot określony w ust. 2 pkt 1 może zgłosić do każdej komisji obwodowej tylko po jednym kandydacie, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed dniem referendum, dołączając zaświadczenie, o którym mowa w art. 48 podmioty uprawnione do udziału w radiowej i telewizyjnej kampanii referendalnej ust. 3.
4.
W przypadku zgłoszenia więcej niż 8 kandydatów lub - gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa kolejne dni - więcej niż 10, skład osobowy komisji obwodowej ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).
5.
Jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych w trybie, o którym mowa w ust. 3, jest mniejsza niż 4 lub - gdy termin głosowania w referendum został wyznaczony na dwa kolejne dni - mniejsza niż 6, uzupełnienia składu komisji obwodowej do jej minimalnego składu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dokonuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) spośród osób stale zamieszkałych na obszarze tej gminy.
6.
Wskazanie do składu komisji obwodowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 5, następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
7.
Pierwsze posiedzenie komisji obwodowej organizuje wójt lub burmistrz (prezydent miasta).
8.
Komisja obwodowa na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego składu osobowego przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji obwodowej podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
9.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zgłaszania kandydatów do komisji obwodowych, wzór zgłoszenia oraz szczegółowy tryb powoływania komisji obwodowych, w tym tryb przeprowadzania losowania.
1.
Komisję obwodową dla obwodu głosowania na polskim statku morskim oraz za granicą, w składzie od 5 do 7 osób, powołuje spośród osób uprawnionych do udziału w referendum odpowiednio kapitan statku i właściwy terytorialnie konsul. Tryb i termin powoływania tych komisji określa, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.
2.
W skład komisji obwodowej, o której mowa w ust. 1, wchodzi jedna osoba wskazana odpowiednio przez kapitana statku i konsula.
Do zadań komisji obwodowej należy w szczególności:
1)
przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
2)
czuwanie nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy w miejscu i w czasie głosowania;
3)
ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej;
4)
przekazanie protokołu głosowania w obwodzie właściwemu komisarzowi wyborczemu.
1.
Do uprawnień członków komisji obwodowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczące obwodowych komisji wyborczych.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady, na podstawie których przysługują członkom komisji obwodowych diety, zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, a także tryb udzielania im dni wolnych od pracy.
Do działalności komisji obwodowych oraz do zmian w składzie komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
1.
Organizacyjno-techniczne warunki wykonywania zadań związanych z przeprowadzeniem referendum przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
2.
Obsługę i techniczno-materialne warunki pracy komisji obwodowej zapewnia wójt lub burmistrz (prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie.
3.
Obowiązki przewidziane w ust. 2 w odniesieniu do komisji obwodowych powołanych w obwodach na polskich statkach morskich i za granicą wykonują odpowiednio kapitan statku i właściwy terytorialnie konsul.
1.
Podmioty uprawnione, o których mowa w art. 48 podmioty uprawnione do udziału w radiowej i telewizyjnej kampanii referendalnej, albo upoważnione przez nie osoby, mogą wyznaczyć po jednym mężu zaufania i jego zastępcy do każdej komisji obwodowej w celu obserwacji przebiegu głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodzie. Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy dotyczące mężów zaufania stosuje się odpowiednio. Do zastępcy męża zaufania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące męża zaufania.
2.
Przy czynnościach komisji może być obecny mąż zaufania albo jego zastępca.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia mężów zaufania w celu obserwacji ustalenia wyników głosowania i wyniku referendum przez komisarzy wyborczych i Państwową Komisję Wyborczą.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...