• Ustawa o referendum ogóln...
  05.03.2024

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Obserwuj akt

Rozdział 7. Finansowanie referendum z budżetu państwa

1.
Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem referendum pokrywane są z budżetu państwa w części Rezerwy celowe.
2.
Z budżetu państwa pokrywane są wydatki związane z:
1)
zadaniami Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego przewidzianymi w ustawie;
2)
zadaniami komisarzy wyborczych i komisji obwodowych oraz zapewnieniem ich obsługi przez wyznaczone do tych celów organy i jednostki organizacyjne;
3)
zadaniami organów administracji rządowej oraz podległych im urzędów centralnych i jednostek organizacyjnych, a także innych organów państwowych;
4)
zadaniami zleconymi do wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Środki finansowe na zadania zlecone wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego są przekazywane w terminach umożliwiających ich wykonywanie.
4.
Informację o wydatkach, o których mowa w ust. 2, Szef Krajowego Biura Wyborczego podaje do wiadomości publicznej w terminie 5 miesięcy od dnia referendum.
5.
Zasady planowania finansowego oraz realizacji wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3, a także sprawozdawczości finansowej określają przepisy o finansach publicznych.
6.
Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest Szef Krajowego Biura Wyborczego .
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...