• Ustawa o referendum ogóln...
  05.03.2024

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Obserwuj akt

Rozdział 9. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

Referendum, o którym mowa w art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej, ust. 3 Konstytucji, przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w ustawie, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.
Prezes Rady Ministrów zawiadamia Marszałka Sejmu o podpisaniu umowy, której ratyfikacja wymaga zgody wyrażonej w trybie art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej, ust. 2-4 Konstytucji, przesyłając jednocześnie Sejmowi tekst tej umowy wraz z załącznikami.
1.
O wyborze trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w drodze referendum decyduje Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
2.
O podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów.
W przypadku nieuchwalenia, w trybie art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej, ust. 2 Konstytucji, ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, Sejm może podjąć uchwałę o wyborze trybu wyrażenia zgody na ratyfikację takiej umowy. Przepis art. 70 wybór trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej może zarządzić Sejm lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu na zasadach i w trybie określonych w art. 60 organy uprawnione do zarządzenia referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,
2.
Uchwałę o zarządzeniu referendum Sejm podejmuje z własnej inicjatywy. Do uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum stosuje się odpowiednio przepis art. 65 uchwała Sejmu lub postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum, ust. 1. Szczegółowy tryb podjęcia uchwały określa regulamin Sejmu.
3.
Do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu referendum przepis art. 64 tryb wyrażania przez Senat zgody na zarządzenie referendum na wniosek Prezydenta RP, i art. 65 uchwała Sejmu lub postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum, ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Wzór karty do głosowania określa, w drodze uchwały, Państwowa Komisja Wyborcza.
1.
Wynik referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy, o której mowa w art. 69 tryb postępowania Prezesa Rady Ministrów po podpisaniu wymagającej ratyfikacji umowy międzynarodowej, jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
2.
Jeżeli wynik referendum jest wiążący, a większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, Prezydent Rzeczypospolitej uzyskuje zgodę na ratyfikację umowy, o której mowa w ust. 1.
Jeżeli wynik referendum jest wiążący, a większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią negatywną, Prezydent Rzeczypospolitej nie uzyskuje zgody na ratyfikację umowy, o której mowa w art. 69 tryb postępowania Prezesa Rady Ministrów po podpisaniu wymagającej ratyfikacji umowy międzynarodowej.
Jeżeli wynik referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej jest niewiążący, Sejm może ponownie podjąć uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację tej umowy. Przepis art. 70 wybór trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...