• Art. 15. RIO - Skład kole...
  17.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 15. RIO


Skład kolegium, wymagania na członka kolegium

1.
W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie.
2.
Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu.
3.
Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
4.
Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy. Charakter członkostwa określa Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby.
5.
Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony.
6.
Pozaetatowego członka kolegium powołuje się na 6-letnią kadencję.
7.
Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.
8.
Członkiem kolegium może zostać osoba, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
3)
ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4)
posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
9.
Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji ze stanowiska;
2)
utraty co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 8;
3)
stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonania.
10.
Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby odwołuje członka kolegium w przypadkach określonych w ust. 9. Przepisy art. 16a odwołanie prezesa izby ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 15. Skład kolegium, wymagania na członka kolegium - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...