• Art. 16. RIO - Konkurs na...
  17.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 16. RIO


Konkurs na stanowisko prezesa izby

1.
Prezesa izby powołuje, po przeprowadzeniu konkursu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2.
Kandydata na prezesa izby wybiera, w drodze konkursu, kolegium izby spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi określone w art. 15 skład kolegium, wymagania na członka kolegium ust. 8.
3.
Kolegium izby ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na stanowisko prezesa izby, w terminie 60 dni przed upływem kadencji.
4.
W skład komisji konkursowej wchodzi trzech członków kolegium wybranych przez kolegium zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.
5.
Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby, który kandyduje na stanowisko prezesa izby, jest małżonkiem kandydata albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia bądź jest z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.
6.
Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożonych po upływie terminu składania ofert. Art. 15a konkurs na członka kolegium i tryb jego przeprowadzania ust. 7 stosuje się odpowiednio.
7.
Przewodniczący komisji konkursowej w terminie 7 dni przedstawia kolegium izby listę kandydatów lub kandydata na prezesa izby. Kolegium izby wybiera kandydata na prezesa izby, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. Przewodniczący kolegium przesyła uchwałę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
8.
Kolegium izby w terminie 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa izby zawiadamia kandydatów na piśmie o podjętej uchwale.
9.
W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, kandydat ma prawo odwołać się do ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Minister właściwy do spraw administracji publicznej rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
10.
Kadencja prezesa izby trwa 6 lat, licząc od daty powołania.
11.
Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa.
12.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu na prezesa izby, a w szczególności zadania komisji konkursowej, wzór ogłoszenia o konkursie, termin zgłaszania kandydatów, biorąc pod uwagę termin upływu kadencji prezesa izby, etapy postępowania konkursowego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego, o którym mowa w ust. 9.
Art. 16. Konkurs na stanowisko prezesa izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...