• Art. 17. RIO - Zadania pr...
  17.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 17. RIO


Zadania prezesa izby

1.
Prezes izby kieruje pracami izby, a w szczególności:
1)
reprezentuje izbę na zewnątrz;
2)
jest przełożonym pracowników izby;
3)
przedkłada, po przyjęciu przez kolegium izby, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;
4)
opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby;
5)
występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie i o odwołanie zastępcy prezesa oraz o powołanie, odwołanie lub zmianę charakteru zatrudnienia członka kolegium;
6)
występuje do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie liczby członków kolegium;
7)
wyznacza składy orzekające i ich przewodniczących;
8)
ogłasza konkurs na stanowisko członka kolegium;
9)
zwołuje posiedzenia kolegium izby;
10)
powołuje, spośród członków kolegium, komisję do rozpatrywania spraw, o których mowa w art. 13 dodatkowe zadania izby pkt 9, oraz wyznacza jej przewodniczącego;
11)
realizuje zadania określone w art. 70 zapewnienie siedziby, obsługi oraz finansowanie wydatków organów orzekających i rzeczników dyscypliny ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030).
2.
Prezes izby wykonuje również inne czynności przewidziane przepisami prawa, a niezastrzeżone dla kolegium izby, komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz składów orzekających.
2a.
(uchylony)
3.
Zastępca prezesa izby:
1)
wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez prezesa izby;
2)
kieruje działalnością izby w czasie nieobecności prezesa izby, z wyłączeniem spraw, które prezes zastrzegł do swojej wyłącznej właściwości.
Art. 17. Zadania prezesa izby - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...