• Art. 25a. RIO - Krajowa R...
  18.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 25a. RIO


Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych i jej zadania

1.
Prezesi izb oraz po jednym reprezentancie wybranym przez kolegia izb tworzą Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, do zadań której należy:
1)
reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa;
2)
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową;
3)
przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do projektu budżetu państwa w części obejmującej izby;
4)
upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb;
5)
uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb;
6)
koordynowanie planów i programów kontroli;
7)
przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi w terminie do 30 czerwca sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego;
8)
współpraca z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych w obszarze finansów samorządu terytorialnego.
2.
Rada wybiera ze swojego składu na okres dwóch lat przewodniczącego i dwóch zastępców.
3.
Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
4.
Krajowa Rada pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.
5.
Z inicjatywy ministra właściwego do spraw finansów publicznych współpraca, o której mowa w ust. 1 pkt 8, może być prowadzona w ramach zespołów problemowych.
Art. 25a. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...