• Ustawa o regionalnych izb...
  18.04.2024

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2023.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej „izbami”, są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów, o których mowa w ust. 2.
2.
Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 właściwość rzeczowa izb w zakresie działalności nadzorczej ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
1)
jednostek samorządu terytorialnego;
1a)
związków metropolitalnych;
2)
związków międzygminnych;
3)
stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
4)
związków powiatów;
4a)
związków powiatowo-gminnych;
5)
stowarzyszeń powiatów;
6)
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
7)
innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3.
Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.
4.
Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2.
W razie powtarzającego się naruszania przez izbę prawa, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może rozwiązać kolegium izby, określając jednocześnie termin nie dłuższy niż 3 miesiące - dla powołania kolegium w nowym składzie. Rozwiązanie kolegium jest równoznaczne z odwołaniem prezesa i zastępcy prezesa izby.
3.
Prezes Rady Ministrów w sytuacji przewidzianej w ust. 2 wyznacza, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, tymczasowego prezesa, który do czasu utworzenia kolegium w nowym składzie pełni funkcję tego organu.
4.
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii sejmików województw, określi, w drodze rozporządzenia, siedziby izb, zasięg terytorialny ich działania, siedziby zespołów zamiejscowych, szczegółową organizację izb, liczbę członków kolegium w każdej z nich i tryb postępowania w sprawach określonych w ustawie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Dla podmiotów, o których mowa w art. 1 pojęcie regionalnych izb obrachunkowych i główne zadania ust. 2 pkt 2-7, właściwa jest izba obejmująca swoim zasięgiem działania siedzibę tych podmiotów.
Porównania: 1
Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...