• Art. 26b. - Miesięczne d...
  26.09.2021
Obserwuj akt

Art. 26b. rehab. zawod.


Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

1.
Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje, z zastrzeżeniem art. 26c obowiązki pracodawcy otrzymującego dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1a.
2.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.
2a.
W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.
3.
Do ustalania stanów zatrudnienia pracowników i wskaźnika, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1, 1a i 1b, stosuje się:
1)
wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ust. 5;
2)
art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 3 – w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.
4.
Jeżeli zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu u pracodawcy wykonującego
działalność gospodarczą nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu:
1)
z przyczyn określonych w art. 52 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2)
za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika;
3)
na mocy porozumienia stron;
4)
wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
5)
z upływem czasu, na który została zawarta;
6)
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
5.
Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego przysługuje w przypadku gdy jego miejsce pracy powstało w wyniku:
1)
wygaśnięcia umowy o pracę;
2)
zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.
6.
Wzrost netto zatrudnienia ogółem ustala się w stosunku do przeciętnego zatrudnienia ogółem w okresie poprzedzających 12 miesięcy.
6a.
Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy ubiegającego się o miesięczne dofinansowanie.
7.
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.
8.
Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:
1)
ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 orzeczenie o niezdolności do pracy jako orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ust. 1 pkt 5,
2)
z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 2 pkt 3
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
Art. 26b. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia prac... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...