• Art. 30. - Kompetencje w...
  25.06.2021
Obserwuj akt

Art. 30. rehab. zawod.


Kompetencje wojewody w sprawach zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej

1.
Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie warunków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej lub art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej, wydaje wojewoda.
2.
Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić na czas określony, nie dłużej jednak niż na sześć miesięcy, prowadzącego zakład pracy chronionej od spełnienia warunku, o którym mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1 lit. a, jeżeli:
1)
zatrudnia co najmniej 60% osób niepełnosprawnych oraz
2)
właściwy powiatowy urząd pracy nie może skierować wymaganej liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadających się do przekwalifikowania.
2a.
Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub z obowiązku utrzymywania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, określonych w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1, w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej pracodawcę, który:
1)
przejął wraz ze wszystkimi pracownikami zakład pracy chronionej w upadłości lub w likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością, z wyłączeniem przejęcia dokonanego na podstawie Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695, 875 i 2320);
1a)
przejął pracowników zakładu pracy chronionej w związku z podziałem lub nabyciem tego zakładu lub jego części albo w wyniku zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu pracy chronionej prowadzonego przez osobę fizyczną;
2)
przejął w drodze darowizny od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn zakład pracy chronionej prowadzony przez jedną lub więcej osób fizycznych.
2b.
Wojewoda może wydać decyzję, o której mowa w ust. 2a, w przypadku gdy pracodawca:
1)
utrzyma w zatrudnieniu przejętych pracowników niepełnosprawnych zakładu pracy chronionej w okresie roku
od dnia wydania decyzji oraz
2)
spełnia pozostałe warunki, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, w dniu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub udokumentowania przejęcia zakładu.
2ba.
Przepisu ust. 2b pkt 1 nie stosuje się jeżeli umowy o pracę przejętych pracowników niepełnosprawnych
uległy rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w art. 26b miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 4 pkt 1–6, a także w przypadku wygaśnięcia
umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika na jego wniosek.
2c.
Pracodawca, w stosunku do którego wojewoda podjął z urzędu decyzję, o której mowa w ust. 3, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej z mocą od dnia ponownego spełnienia warunków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, jeżeli:
1)
pracodawca w dniu złożenia wniosku wykaże się:
a) spełnianiem warunków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1-3 oraz art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2, za okres od dnia ponownego spełniania warunków do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,
b) dokonaniem zwrotu nienależnie pobranej pomocy publicznej otrzymanej w związku z legitymowaniem się statusem zakładu pracy chronionej wraz z odsetkami za okres od dnia stwierdzonej decyzją, o której mowa w ust. 3, utraty statusu do dnia ponownego spełniania warunków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, ust. 1-3 oraz art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2;
2)
łączny okres niespełniania warunków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1-3 oraz art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 lub 3, był nie dłuższy niż 3 miesiące;
3)
w okresie, o którym mowa w pkt 2, wskaźnik, o którym mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1, nie uległ zmniejszeniu o więcej niż 20% tego wskaźnika;
4)
naruszenie art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 2 i 3 lub art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 lub 3 pkt 1 i 2 nie było rażące.
3.
Wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w razie niespełniania warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1–3 lub art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 lub 3 pkt 1 lub odpowiednio art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 1–3, art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej lub art. 30 kompetencje wojewody w sprawach zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej ust. 2b, z dniem zaprzestania
spełniania jakiegokolwiek z tych warunków lub obowiązków.
3a.
Od decyzji, o których mowa w ust. 1–3, pracodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do wojewody.
3b.
Organy wymienione w ust. 3a mogą przeprowadzać okresowe, nie rzadziej niż co dwa lata, i doraźne kontrole spełniania warunków i obowiązków, z uwzględnieniem art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej i art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej.
3c.
Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza, nie rzadziej niż co trzy lata, kontrolę w zakładach pracy chronionej i w zakładach aktywności zawodowej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, w szczególności art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1 pkt 2.
3d.
Wojewoda i Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiają Pełnomocnikowi informacje o wynikach kontroli, o których mowa w ust. 3b i 3c, przeprowadzonych w danym roku kalendarzowym, w terminie do końca I kwartału roku następnego.
4.
Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:
1)
poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których
mowa odpowiednio w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej i art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany;
2)
przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
5.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 4, oraz sposób jej przedstawienia.
6.
Wojewoda jest obowiązany przedkładać Pełnomocnikowi zbiorcze informacje półroczne dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, w terminach:
1)
do dnia 20 sierpnia - za pierwsze półrocze;
2)
do dnia 20 lutego - za drugie półrocze.
7.
Na wniosek Pełnomocnika wojewoda jest obowiązany udzielić informacji dotyczących wydanych decyzji, o których mowa w ust. 1-3, w zakresie i terminie wskazanym we wniosku. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wniosku.
8.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o których mowa w ust. 6, oraz sposób ich przekazywania, mając na względzie zapewnienie sprawnego i terminowego przekazywania tych informacji.
Art. 30. Kompetencje wojewody w sprawach zakładów pracy c... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 97
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...