• Ustawa o rehabilitacji za...
  03.08.2021

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2021

Dz.U.2021.0.573 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Obserwuj akt

Rozdział 10a. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

Kto nie dopełnia obowiązków składania informacji, o których mowa w art. 21 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ust. 2f, lub deklaracji,
o których mowa w art. 49 zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ust. 2, podlega karze grzywny do 500 złotych.
Kto:
1)
udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
2)
zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia
– podlega karze grzywny do 5000 złotych.
1.
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 56a brak dopełnienia obowiązku składania informacji i art. 56b udaremnianie lub utrudnianie kontroli, nieprawdziwe wyjaśnienia, dane, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423, 2112 i 2320).
2.
Orzeczone i wyegzekwowane kary grzywien, o których mowa w art. 56a brak dopełnienia obowiązku składania informacji i art. 56b udaremnianie lub utrudnianie kontroli, nieprawdziwe wyjaśnienia, dane, sądy przekazują bezpośrednio na rachunek Funduszu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...