• Ustawa o rehabilitacji za...
  03.08.2021

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2021

Dz.U.2021.0.573 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Obserwuj akt

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. poz. 416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. poz. 482, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 50, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 8
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. poz. 1,z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. poz. 128, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
1.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.
2.
Orzeczenie o zaliczeniu do:
1)
I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2)
II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
3)
III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
3.
Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:
1)
osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2)
pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Orzeczenia: 7
Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 62 przepis przejściowy, które przed dniem wejścia w życie ustawy nabyły prawo do świadczeń lub ulg na podstawie odrębnych przepisów, zachowują dotychczasowe uprawnienia.
Orzeczenia: 2
1.
W sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.
2.
W postępowaniach o ustalenie niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności nie stosuje się przepisu art. 79a składanie dodatkowych dowodów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187).
Orzeczenia: 30
Sprawy, które zostały wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu według przepisów tej ustawy.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą.
W 1998 roku:
1)
obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 22 obniżenie wpłat na Fundusz oraz ulga w podatku dochodowym, o której mowa w art. 24 uchylony ust. 1, przysługują zakładowi pracy, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 201, poz. 350 i poz. 472, z 1992 r. poz. 85, z 1993 r. poz. 50, poz. 127, z 1995 r. poz. 1, poz. 25 i poz. 577, z 1996 r. poz. 461 oraz z 1997 r. poz. 776),
2)
składka na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 25 uchylony ust. 1 pkt 1, dotyczy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionych przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników, bez przeliczania na pełny wymiar zatrudnienia,
3)
z wpłat, o których mowa w art. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, zwolnione są państwowe i gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami, zakładami budżetowymi lub gospodarstwami pomocniczymi,
4)
wpłaty, o których mowa w art. 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, są przychodami Funduszu i mają do nich zastosowanie przepisy art. 49 zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1.
W 2004 r. i 2005 r. zadanie, o którym mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, może zostać sfinansowane ze środków Funduszu, poza dotacją celową z budżetu państwa, do wysokości 45% środków zapewniających jego realizację.
2.
W 2006 r. zadanie, o którym mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, może zostać sfinansowane ze środków Funduszu, poza dotacją celową z budżetu państwa, do wysokości 75% środków zapewniających jego realizację.
1.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:
1)
działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi:
a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,
b) w 2008 r. i w latach następnych - 90% tych kosztów.
c) (uchylona)
2)
tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2005 r. i latach następnych - 70% tych kosztów.
2.
Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów:
1)
działania zakładu aktywności zawodowej wynosi:
a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,
b) w 2008 r. i w latach następnych - 90% tych kosztów;
2)
utworzenia zakładu aktywności zawodowej wynosi:
a) w 2007 r. - 85% tych kosztów,
b) w 2008 r. - 75% tych kosztów,
c) w 2009 r. i w latach następnych - 65% tych kosztów.
W 2008 r. Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w wysokości do 25% środków zapewniających jego realizację.
W roku 2009 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w wysokości nie mniejszej niż 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok.
W 2010 r. Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok.
W roku 2011 Fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na ten rok.
W 2010 r.:
1)
pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1,
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1 i 1b;
2)
pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1 i 1b.
W roku 2011:
1)
pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1,
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1 i 1b;
2)
pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1 i 1b.
W roku 2013:
1)
pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
a) 70% kwot, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1,
b) 90% kwot, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1 i 1b;
2)
pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 1 i 1b.
Za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, określone w art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.
1.
W okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej ust. 3a1 lub art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 4a, może być przeznaczona na:
1)
utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
2)
wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:
a) pracownikami,
b) wykonawcami pracy nakładczej,
c) innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
d) niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;
3)
inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.
2.
Warunkiem przeznaczenia środków w sposób określony w ust. 1 jest uzyskanie zgody, w formie decyzji, dysponenta Funduszu.
2a.
Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do dysponenta Funduszu.
3.
W przypadku niewystąpienia o zgodę lub wydania decyzji o braku zgody, o której mowa w ust. 2, dysponent zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest obowiązany do dokonania zwrotu oraz wpłaty, o których mowa w art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 4a.
4.
Dysponent zamierzający wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sposób określony w ust. 1 jest obowiązany wystąpić o zgodę do dysponenta Funduszu w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
5.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu aktywności.
Pomoc publiczna udzielana na podstawie art. 26 zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, art. 26d zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy, art. 32 pomoc ze środków Funduszu dla prowadzącego zakład pracy chronionej i art. 41 szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę może być udzielana pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej jako pomoc publiczna, mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1), zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji.
W okresie od dnia 8 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie stosuje się art. 49 zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ust. 5d, art. 49f umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności wynikających z umów z Funduszem ust. 3f i 3g oraz art. 56a brak dopełnienia obowiązku składania informacji.
Za okresy od dnia 1 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ust. 7b, wynosi co najmniej 18%.
Samorząd województwa może zwiększyć maksymalną kwotę zobowiązań samorządu wojewódzkiego do wypłaty w 2020 r. i w 2021 r. z tytułu dofinansowania kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, z zaoszczędzonych środków własnych lub z zaoszczędzonych środków otrzymanych na realizację innych działań, przekazanych przez Prezesa Zarządu Funduszu, według algorytmu, o którym mowa w art. 48 przekazywanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Traci moc ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 201, z późn. zm.), z tym że:
1)
art. 4 zaliczanie do stopnia niepełnosprawności na podstawie zdolności do pracy obowiązuje do dnia 31 grudnia 1998 r.;
2)
art. 19 dodatkowy urlop wypoczynkowy obowiązuje do dnia 30 czerwca 1998 r.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym że:
1)
art. 6 powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ust. 7 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1997 r.;
2)
art. 21 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
3)
art. 31 zwolnienia prowadzącego zakład pracy chronionej z niektórych podatków i opłat ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 09.10.1997 r. - Dz. U. z 1997 r. poz. 776]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...