• Ustawa o rehabilitacji za...
  03.08.2021

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.08.2021

Dz.U.2021.0.573 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Obserwuj akt

Rozdział 7. Zadania i organizacja służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych

1.
Wykonanie zadań wynikających z ustawy nadzoruje Pełnomocnik będący sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2.
Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany przez:
1)
koordynację realizacji zadań wynikających z ustawy;
2)
inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy.
3.
Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, polega na:
1)
żądaniu od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących realizowanych zadań określonych w ustawie;
2)
organizowaniu szkoleń i konferencji;
3)
udzielaniu informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
4)
opracowywaniu standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie;
5)
realizacji zadań wynikających z programów rządowych, o których mowa w ust. 6 pkt 2;
6)
realizacji działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier, utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
4.
Inicjowanie kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczy:
1)
działań na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2)
realizacji zadań określonych w ustawie;
3)
spełniania przez pracodawców warunków określonych w art. 28 uzyskanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej ust. 1, art. 29 warunki uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej, art. 30 kompetencje wojewody w sprawach zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej ust. 2b i art. 33 zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
5.
Pełnomocnik może przeprowadzić kontrolę w zakresie określonym w ust. 4.
6.
Do zadań Pełnomocnika należy także:
1)
opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych;
2)
opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych;
3)
ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy;
4)
inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie;
5)
współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.
Zadania wynikające z ustawy realizują organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego i Fundusz.
8.
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
9.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie art. 6c Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ust. 2 pkt 1 i 2, art. 22a kontrola u sprzedającego lub nabywcy, art. 25d uprawnienia kontrolne Prezesa Zarządu Funduszu ust. 1, art. 26a dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ust. 10, art. 30 kompetencje wojewody w sprawach zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej ust. 3b i art. 34 uprawnienia nadzorcze i kontrolne Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ust. 5, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej procedury
kontroli oraz prawidłowego przebiegu kontroli.
10.
Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Orzeczenia: 6
1.
Do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy należy:
1)
opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
2)
(uchylony)
3)
opracowywanie i przedstawianie Pełnomocnikowi informacji o prowadzonej działalności;
4)
(uchylony)
5)
dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;
6)
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej;
7)
współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy;
8)
współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
9)
opiniowanie wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 10d rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych ust. 2.
2.
Sejmik województwa w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 przekazywanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ust. 1 pkt 1.
3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu oraz warunki i tryb dofinansowywania robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mając na względzie potrzeby w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Orzeczenia: 28
1.
Do zadań powiatu należy:
1)
opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej,
b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2)
współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
3)
udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
4)
podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
5)
opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
6)
współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
6a)
finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;
7)
dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
g) zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11), dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym lokalu lub w budynku racjonalnych usprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności lub jeżeli ich zastosowanie byłoby nieracjonalne ekonomicznie;
8)
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
9)
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;
9a)
przyznawanie środków, o których mowa w art. 12a środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej i art. 26g środki na utworzenie i utrzymywanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
9b)
realizacja zadań, o których mowa w art. 26 zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, art. 26d zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy i art. 26e zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej;
9c)
zlecanie zadań zgodnie z art. 36 zlecanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych;
10)
kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;
11)
współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
12)
doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
13)
współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1:
1)
w pkt 1 lit. a i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7 i 8 - są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
2)
w pkt 1 lit. b i c, pkt 6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9b oraz 10-13 - są realizowane przez powiatowe urzędy pracy.
3.
Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 przekazywanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ust. 1 pkt 1.
4.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, które mogą być finansowane ze środków Funduszu, uwzględniając w szczególności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady ich dofinansowania ze środków Funduszu.
1.
Zarządy województw i zarządy powiatów przedstawiają Prezesowi Zarządu Funduszu sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.
2.
(uchylony)
1.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.
2.
Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane ze środków Funduszu przez fundacje i organizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu województwa lub powiatu.
3.
Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...