• Art. 17a. - Wniosek o cz...
  15.06.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 17a. repatr.


Wniosek o częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów

1.
Repatriant składa wniosek, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, do starosty, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 6, w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
2.
Wniosek, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, obejmuje członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe.
3.
Wniosek, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, składa się na formularzu, który zawiera następujące dane i informacje dotyczące wnioskodawcy:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imiona rodziców;
4)
nazwisko rodowe matki;
5)
datę urodzenia;
6)
adres miejsca zamieszkania;
7)
datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
8)
liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe;
9)
imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy każdej z osób, o której mowa w pkt 8;
10)
informację na temat wysokości i zakresu pomocy, o której mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, przyznanej dotychczas wnioskodawcy lub członkowi jego najbliższej rodziny objętemu wnioskiem, decyzją starosty, wydaną przed dniem złożenia wniosku;
11)
uzasadnienie wniosku.
4.
Do wniosku, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, dołącza się:
1)
kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia − kopię dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje;
2)
dowód poniesienia kosztów, o których mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, a w przypadku osoby małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje;
3)
kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego;
4)
dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2;
5)
inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku;
6)
oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
5.
Kwoty stanowiące równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 1 i 2, wypłaca się w terminie 45 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.
6.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 2, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o przyznanie pomocy oraz kompletności danych przedstawianych we wniosku.
Art. 17a. Wniosek o częściowe pokrycie poniesionych przez... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...