• Art. 17c. - Wniosek o ud...
  20.05.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 20.05.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 17c. repatr.


Wniosek o udzielenie pomocy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Wniosek, o którym mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1, repatriant składa do Pełnomocnika na formularzu, który zawiera następujące dane i informacje dotyczące wnioskodawcy:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imiona rodziców;
4)
nazwisko rodowe matki;
5)
datę urodzenia;
6)
numer PESEL;
7)
serię i numer dowodu osobistego, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia - serię i numer dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje;
8)
adres miejsca zamieszkania;
9)
datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
10)
imię, nazwisko, datę urodzenia oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy obywatela polskiego, który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 12 dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w RP ust. 3 pkt 3, w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1 pkt 1;
11)
datę opuszczenia ośrodka, w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1 pkt 2;
12)
liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta;
13)
imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy każdej z osób, o której mowa w pkt 12;
14)
adres:
a) wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo
b) miejsca zakwaterowania w domu studenckim, albo
c) nabywanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
15)
informację na temat wysokości i zakresu pomocy na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przyznanej dotychczas wnioskodawcy lub członkowi jego najbliższej rodziny objętemu wnioskiem decyzją Pełnomocnika wydaną przed dniem złożenia wniosku;
16)
numer rachunku bankowego właściwy do przekazania środków pomocy finansowej, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1;
17)
uzasadnienie wniosku.
3a.
Do wniosku, o którym mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1, dołącza się:
1)
kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia − kopię dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje;
2)
kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego;
3)
inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku;
4)
oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.
4.
Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 2 pkt 1, dołącza się kopię umowy najmu.
5.
Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 2 pkt 2, dołącza się kopię dokumentu w sprawie przyznania zakwaterowania w domu studenckim.
6.
Do wniosku o przyznanie pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 2 pkt 3, dołącza się kopię umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo kopię umowy podpisanej z deweloperem, z której wynika zobowiązanie stron do zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.
7.
Repatriant zawiadamia niezwłocznie Pełnomocnika o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1, oraz o zbyciu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, o którym mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 13, pod rygorem zwrotu udzielonej pomocy i jej nieudzielenia w razie ponownego złożenia wniosku.
8.
Kwotę pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 2 pkt 3, wypłaca Pełnomocnik po przedstawieniu przez repatrianta wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, przelewem bankowym na rachunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 16.
9.
Pełnomocnik rozpatruje wnioski o udzielenie pomocy finansowej, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1, według kolejności wpływu.
10.
Kwoty pomocy finansowej w formie dopłaty, o której mowa w art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 2 pkt 1 lub 2, wypłaca Pełnomocnik raz w miesiącu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem bankowym na rachunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 16.
11.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 3, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o przyznanie pomocy oraz kompletności danych przedstawianych we wniosku.
Art. 17c. Wniosek o udzielenie pomocy na zaspokojenie pot... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...