• Art. 20e. - Konkurs ofer...
  28.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 20e. repatr.


Konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów

1.
Pełnomocnik dokonuje wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących ośrodki w otwartym konkursie ofert, zwanym dalej „konkursem”.
2.
Konkurs przeprowadza się z zachowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania uczestniczących w nim podmiotów.
3.
Do konkursu mogą zgłosić się organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności:
1)
w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
2)
na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
3)
charytatywnej, lub
4)
na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
5)
na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
6)
w sferze oświaty i wychowania, lub
7)
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
4.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym.
5.
Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:
1)
wymaganiach, które musi spełniać ośrodek;
2)
wymaganiach, które musi spełniać kierownik ośrodka;
3)
obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 3;
4)
kryteriach, które bierze się pod uwagę, dokonując oceny ofert;
5)
terminie i sposobie składania ofert;
6)
terminie dokonania wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących ośrodki;
7)
sposobie ogłoszenia wyników konkursu.
6.
Oferta konkursowa zawiera co najmniej:
1)
szczegółowy opis miejsca, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, wraz z opisem jego okolicy, uwzględniający odległość od właściwego urzędu gminy, szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych;
2)
szczegółowy opis budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, uwzględniający liczbę pomieszczeń przeznaczonych dla osób w nim umieszczanych oraz ich wyposażenie, a także informację o przystosowaniu tych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz małoletnich;
3)
analizę możliwości zatrudnienia repatrianta na terenie gminy, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
4)
określenie maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla repatriantów w budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany;
5)
informację o dotychczasowej działalności podmiotu uczestniczącego w konkursie;
6)
dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 3;
7)
kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
8)
informację o posiadanych zasobach kadrowych, niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ośrodka, w tym informację o kandydacie do pełnienia funkcji kierownika ośrodka;
9)
zarys programu zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, wraz z informacją o planowanej współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie;
10)
dane kontaktowe podmiotu uczestniczącego w konkursie;
11)
szacowany koszt pobytu repatrianta w ośrodku w okresie 90 dni.
Art. 20e. Konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyj... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...