• Art. 3b. - Zadania Pełno...
  28.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 3b. repatr.


Zadania Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji

1.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
wydawanie decyzji w sprawie:
a) przyznania kandydatowi na repatrianta miejsca w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów, zwanym dalej „ośrodkiem”,
b) przedłużenia pobytu repatrianta w ośrodku,
c) pozbawienia miejsca w ośrodku repatrianta, który uporczywie narusza obowiązki określone w regulaminie organizacyjno-porządkowym;
d) (uchylona)
2)
koordynowanie działań na rzecz pomocy repatriantom i członkom ich rodzin;
3)
powierzanie prowadzenia ośrodków organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub osobom prawnym;
4)
sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków;
5)
prowadzenie ewidencji, o których mowa w art. 29 ewidencja lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów ust. 1 i art. 30 ewidencja ubiegających się o wizę krajową w celu repatriacji bez zapewnionego mieszkania lub źródła utrzymania w RP ust. 1, oraz rejestru, o którym mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 3;
6)
analizowanie rynku pracy pod względem możliwości zatrudnienia repatriantów;
7)
zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji;
8)
składanie do wiadomości Rady Ministrów corocznego sprawozdania z realizacji ustawy, w którym przedstawia się, w szczególności:
a) liczbę osób, które przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji w danym roku,
b) wykaz ośrodków oraz liczbę osób w nich przebywających,
c) ocenę realizacji zadań przez dany ośrodek,
d) wykaz zadań zrealizowanych przez Pełnomocnika,
e) kwotę środków wydatkowanych na realizację procesu repatriacji, w tym wysokość kwoty pomocy udzielonej repatriantom, o której mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 1 i art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1;
9)
zamieszczanie informacji o działalności Pełnomocnika i Rady do Spraw Repatriacji oraz o powołaniu i odwołaniu jej członków i przewodniczącego w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Pełnomocnik przedkłada w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym sprawozdanie jest sporządzane.
3.
Od decyzji Pełnomocnika wydawanych w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.
Art. 3b. Zadania Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...