• Art. 3f. - Rada do Spraw...
  31.03.2023

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2023

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Art. 3f. repatr.


Rada do Spraw Repatriacji

1.
Organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika jest Rada do Spraw Repatriacji, zwana dalej „Radą”.
2.
Do zadań Rady należy:
1)
zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji procesu repatriacji;
2)
zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji;
3)
wyrażanie, na wniosek Pełnomocnika, opinii we wszystkich sprawach z zakresu repatriacji.
3.
Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie repatriacji.
4.
Pełnomocnik składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie:
1)
30 dni przed upływem kadencji członka Rady;
2)
30 dni po dniu ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 6.
5.
Kadencja Rady trwa 5 lat.
6.
Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
1)
odwołania przez Prezesa Rady Ministrów;
2)
złożenia rezygnacji;
3)
śmierci;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
utraty zdolności do czynności prawnych;
6)
pozbawienia praw publicznych.
7.
W przypadku ustania członkostwa w Radzie jej skład uzupełnia się na okres do końca kadencji w sposób określony w ust. 3.
8.
Pełnomocnik wyznacza przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady spośród członków Rady na pierwszym jej posiedzeniu.
9.
Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje jej pracami, w szczególności:
1)
ustala plan pracy Rady;
2)
zwołuje posiedzenia Rady;
3)
reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami;
4)
wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady;
5)
może powoływać zespoły tematyczne lub grupy robocze do opracowywania zagadnień oraz przeprowadzania analiz problemów wynikających z działalności Rady;
6)
może zapraszać do udziału w pracach Rady przedstawicieli urzędów administracji publicznej.
10.
Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności.
11.
Po upływie kadencji Rady dotychczasowy przewodniczący Rady pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego przewodniczącego Rady.
12.
Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Rady i realizację jej zadań, diety, a także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655).
13.
Obsługę finansową oraz kancelaryjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
14.
Tryb pracy Rady jest określony w regulaminie przyjętym w drodze zarządzenia Pełnomocnika.
15.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz jej pozostałych członków w wysokości nie wyższej niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, uwzględniając zakres i warunki wykonywanych zadań.
Art. 3f. Rada do Spraw Repatriacji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...