• Ustawa o repatriacji
  19.04.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Rozdział 1a. Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji i Rada do Spraw Repatriacji

Funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
1.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
wydawanie decyzji w sprawie:
a) przyznania kandydatowi na repatrianta miejsca w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów, zwanym dalej „ośrodkiem”,
b) przedłużenia pobytu repatrianta w ośrodku,
c) pozbawienia miejsca w ośrodku repatrianta, który uporczywie narusza obowiązki określone w regulaminie organizacyjno-porządkowym;
d) (uchylona)
2)
koordynowanie działań na rzecz pomocy repatriantom i członkom ich rodzin;
3)
powierzanie prowadzenia ośrodków organizacjom społecznym, stowarzyszeniom lub osobom prawnym;
4)
sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków;
5)
prowadzenie ewidencji, o których mowa w art. 29 ewidencja lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów ust. 1 i art. 30 ewidencja ubiegających się o wizę krajową w celu repatriacji bez zapewnionego mieszkania lub źródła utrzymania w RP ust. 1, oraz rejestru, o którym mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 3;
6)
analizowanie rynku pracy pod względem możliwości zatrudnienia repatriantów;
7)
zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji;
8)
składanie do wiadomości Rady Ministrów corocznego sprawozdania z realizacji ustawy, w którym przedstawia się, w szczególności:
a) liczbę osób, które przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji w danym roku,
b) wykaz ośrodków oraz liczbę osób w nich przebywających,
c) ocenę realizacji zadań przez dany ośrodek,
d) wykaz zadań zrealizowanych przez Pełnomocnika,
e) kwotę środków wydatkowanych na realizację procesu repatriacji, w tym wysokość kwoty pomocy udzielonej repatriantom, o której mowa w art. 17 pomoc dla repatrianta i jego rodziny ze środków budżetu państwa ust. 1 i art. 17b pomoc udzielana na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ust. 1;
9)
zamieszczanie informacji o działalności Pełnomocnika i Rady do Spraw Repatriacji oraz o powołaniu i odwołaniu jej członków i przewodniczącego w Biuletynie Informacji Publicznej – na stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Pełnomocnik przedkłada w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym sprawozdanie jest sporządzane.
3.
Od decyzji Pełnomocnika wydawanych w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.
1.
Pełnomocnik, wydając decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku kandydatowi na repatrianta, bierze pod uwagę czas oczekiwania na wydanie wizy krajowej w celu repatriacji osób ujętych w ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie posiadają warunków do osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.
1a.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje również członków najbliższej rodziny repatrianta, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały zgodnie z art. 12d zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP członkom rodziny repatrianta ust. 3. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
1b.
Pełnomocnik wydaje decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku po przedstawieniu przez konsula wyrażonej na piśmie zgody osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, na umieszczenie w ośrodku. W przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie zgodę wyraża jej rodzic lub opiekun prawny.
2.
W decyzji, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik wskazuje ośrodek, termin umieszczenia repatrianta w ośrodku oraz okres jego pobytu w ośrodku, nie dłuższy jednak niż 90 dni.
3.
Pełnomocnik, na uzasadniony wniosek repatrianta, może wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejne 90 dni, w szczególności w przypadku gdy repatriant obowiązany do opuszczenia ośrodka:
1)
nie podjął pracy zarobkowej z przyczyn od siebie niezależnych lub
2)
nie posiada nowego miejsca zamieszkania.
4.
Pełnomocnik wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania przez konsula decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji.
5.
W przypadku braku wolnych miejsc w ośrodku termin, o którym mowa w ust. 4, może być przedłużony przez Pełnomocnika, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 2 lata.
1.
Właściwe organy administracji rządowej są obowiązane do współpracy z Pełnomocnikiem i udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.
Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
1.
Wojewoda koordynuje proces repatriacji na terenie województwa we współpracy z Pełnomocnikiem.
2.
Do zadań wojewody należy w szczególności:
1)
nadzorowanie realizacji zadań w zakresie repatriacji na terenie województwa;
2)
koordynowanie działań na rzecz adaptacji i integracji repatriantów na terenie województwa;
3)
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie repatriacji.
1.
Organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika jest Rada do Spraw Repatriacji, zwana dalej „Radą”.
2.
Do zadań Rady należy:
1)
zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji procesu repatriacji;
2)
zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji;
3)
wyrażanie, na wniosek Pełnomocnika, opinii we wszystkich sprawach z zakresu repatriacji.
3.
Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie repatriacji.
4.
Pełnomocnik składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie:
1)
30 dni przed upływem kadencji członka Rady;
2)
30 dni po dniu ustania członkostwa, o którym mowa w ust. 6.
5.
Kadencja Rady trwa 5 lat.
6.
Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:
1)
odwołania przez Prezesa Rady Ministrów;
2)
złożenia rezygnacji;
3)
śmierci;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
utraty zdolności do czynności prawnych;
6)
pozbawienia praw publicznych.
7.
W przypadku ustania członkostwa w Radzie jej skład uzupełnia się na okres do końca kadencji w sposób określony w ust. 3.
8.
Pełnomocnik wyznacza przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady spośród członków Rady na pierwszym jej posiedzeniu.
9.
Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje jej pracami, w szczególności:
1)
ustala plan pracy Rady;
2)
zwołuje posiedzenia Rady;
3)
reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami;
4)
wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady;
5)
może powoływać zespoły tematyczne lub grupy robocze do opracowywania zagadnień oraz przeprowadzania analiz problemów wynikających z działalności Rady;
6)
może zapraszać do udziału w pracach Rady przedstawicieli urzędów administracji publicznej.
10.
Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności.
11.
Po upływie kadencji Rady dotychczasowy przewodniczący Rady pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego przewodniczącego Rady.
12.
Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Rady i realizację jej zadań, diety, a także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 należności z tytułu podróży służbowej § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655).
13.
Obsługę finansową oraz kancelaryjno-biurową Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
14.
Tryb pracy Rady jest określony w regulaminie przyjętym w drodze zarządzenia Pełnomocnika.
15.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz jej pozostałych członków w wysokości nie wyższej niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, uwzględniając zakres i warunki wykonywanych zadań.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...