• Ustawa o repatriacji
  13.04.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Rozdział 4a. Ośrodki adaptacyjne dla repatriantów

Ośrodki mogą być zlokalizowane w miejscu, w którym:
1)
dojazd do szkoły publicznej nie jest utrudniony lub uciążliwy;
2)
dostęp do podmiotów leczniczych nie jest utrudniony;
3)
możliwości podjęcia pracy zarobkowej nie są znacznie ograniczone.
1.
W ośrodkach zapewnia się repatriantom:
1)
zakwaterowanie w pomieszczeniu odpowiednim do właściwości osobistych osób umieszczonych w ośrodku, w szczególności wieku, płci i stanu zdrowia;
2)
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym jednego posiłku gorącego, oraz napojów;
3)
całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłku;
4)
całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych;
5)
środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób małoletnich;
6)
możliwość wykonywania na własny koszt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na koszt ośrodka połączeń telefonicznych przy użyciu urządzeń pozostających na wyposażeniu ośrodka, w tym z telefaksu;
7)
bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu;
8)
możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach umożliwiających poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich, a także w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące wyposażenia ośrodków, mając na uwadze potrzebę zapewnienia repatriantom odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz adaptacyjno-integracyjnych.

Kierownikiem ośrodka może być osoba, która:
1)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 20e konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów ust. 3;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
cieszy się nieposzlakowaną opinią.
1.
Pełnomocnik dokonuje wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących ośrodki w otwartym konkursie ofert, zwanym dalej „konkursem”.
2.
Konkurs przeprowadza się z zachowaniem zasad przejrzystości i równego traktowania uczestniczących w nim podmiotów.
3.
Do konkursu mogą zgłosić się organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności:
1)
w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
2)
na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
3)
charytatywnej, lub
4)
na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
5)
na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
6)
w sferze oświaty i wychowania, lub
7)
na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
4.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym.
5.
Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:
1)
wymaganiach, które musi spełniać ośrodek;
2)
wymaganiach, które musi spełniać kierownik ośrodka;
3)
obowiązku złożenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 3;
4)
kryteriach, które bierze się pod uwagę, dokonując oceny ofert;
5)
terminie i sposobie składania ofert;
6)
terminie dokonania wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących ośrodki;
7)
sposobie ogłoszenia wyników konkursu.
6.
Oferta konkursowa zawiera co najmniej:
1)
szczegółowy opis miejsca, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, wraz z opisem jego okolicy, uwzględniający odległość od właściwego urzędu gminy, szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych;
2)
szczegółowy opis budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, uwzględniający liczbę pomieszczeń przeznaczonych dla osób w nim umieszczanych oraz ich wyposażenie, a także informację o przystosowaniu tych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz małoletnich;
3)
analizę możliwości zatrudnienia repatrianta na terenie gminy, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
4)
określenie maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla repatriantów w budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany;
5)
informację o dotychczasowej działalności podmiotu uczestniczącego w konkursie;
6)
dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 3;
7)
kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
8)
informację o posiadanych zasobach kadrowych, niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ośrodka, w tym informację o kandydacie do pełnienia funkcji kierownika ośrodka;
9)
zarys programu zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, wraz z informacją o planowanej współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie;
10)
dane kontaktowe podmiotu uczestniczącego w konkursie;
11)
szacowany koszt pobytu repatrianta w ośrodku w okresie 90 dni.
1.
Pełnomocnik, dokonując oceny ofert konkursowych i wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących ośrodki, bierze pod uwagę w szczególności:
1)
położenie oraz wyposażenie miejsca, w którym ośrodek ma być zlokalizowany;
2)
możliwości zatrudnienia repatrianta na terenie gminy, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
3)
dotychczasową działalność podmiotu, o której mowa w art. 20e konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów ust. 3;
4)
spełnianie wymagań, które musi spełniać kierownik ośrodka, przez kandydata do pełnienia tej funkcji.
2.
Z przebiegu konkursu Pełnomocnik sporządza protokół.
3.
Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po dokonaniu wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących ośrodki w sposób, o którym mowa w art. 20e konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów ust. 4.
1.
Pełnomocnik, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, zawiera umowę z podmiotem lub podmiotami prowadzącymi ośrodki.
2.
W umowie określa się w szczególności:
1)
szczegółowy zakres zadań podmiotu prowadzącego ośrodek;
2)
prawa i obowiązki stron;
3)
zasady finansowania ośrodka;
4)
sposób postępowania w przypadku naruszenia umowy lub niewywiązania się z niej;
5)
termin, na jaki umowa zostaje zawarta.
3.
Pełnomocnik powierza prowadzenie ośrodka wybranemu podmiotowi na okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zawarcia umowy.
4.
Prowadzenie ośrodka jest finansowane ze środków budżetu państwa.
5.
W terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się ogłoszenie o konkursie w sposób, o którym mowa w art. 20e konkurs ofert na prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów ust. 4.
1.
Podmiot prowadzący ośrodek przedstawia Pełnomocnikowi do zatwierdzenia, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, szczegółowy program zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8.
2.
Szczegółowy program zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, zawiera w szczególności informacje dotyczące:
1)
kwalifikacji osób prowadzących zajęcia i kursy;
2)
czasu trwania, liczby godzin i sposobu organizacji zajęć i kursów;
3)
tematów poszczególnych zajęć i kursów;
4)
sposobu ewaluacji efektów kształcenia;
5)
form zaliczenia zajęć i kursów;
6)
planowanej współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie.
3.
Zajęcia adaptacyjno-integracyjne są prowadzone w języku zrozumiałym dla repatriantów oraz obejmują zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów zamieszkiwania Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące:
1)
systemu opieki zdrowotnej;
2)
systemu oświaty;
3)
bezpieczeństwa publicznego;
4)
polityki prorodzinnej oraz pomocy socjalnej;
5)
rynku pracy i praw pracownika;
6)
uprawnień osób niepełnosprawnych oraz procedury uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
4.
Podmiot prowadzący ośrodek w zakresie prowadzenia zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, może współpracować z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury.
5.
Repatriant po ukończeniu kursu zawodowego w ustalonym wymiarze godzinowym otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, wystawione przez osoby, które go prowadziły.
1.
Kierownik ośrodka poucza repatrianta o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznaje go z treścią regulaminu organizacyjno-porządkowego, co repatriant potwierdza w formie pisemnego oświadczenia.
2.
Repatriant umieszczony w ośrodku jest obowiązany:
1)
przestrzegać regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka;
2)
przestrzegać zasad współżycia społecznego;
3)
uczestniczyć w zajęciach i kursach, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1 pkt 8, na które się zapisał.
3.
Repatriantowi na terenie ośrodka zabrania się:
1)
posiadania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w ośrodku;
2)
przebywania w miejscach, do których kierownik ośrodka wydał zakaz wstępu.
4.
Na terenie ośrodka zabrania się:
1)
spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2)
palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy ośrodka obejmujący:
1)
przepisy porządkowe,
2)
sposób organizacji posiłków
3)
(uchylony)
– uwzględniając w szczególności potrzeby repatriantów przebywających w ośrodku, konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu na terenie ośrodka oraz jego sprawnego funkcjonowania.
1.
Nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków sprawuje Pełnomocnik.
2.
Nadzór polega na kontroli i ocenie podmiotu prowadzącego ośrodek w zakresie:
1)
realizacji postanowień umowy, o której mowa w art. 20g umowa na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów ust. 1;
2)
zapewniania warunków, o których mowa w art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 1;
3)
spełnienia minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodka, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20b zakres świadczeń udzielanych przez ośrodki adaptacyjne dla repatriantów ust. 2.
3.
Pełnomocnik, sprawując nadzór nad funkcjonowaniem ośrodków, może je wizytować.
4.
Pełnomocnik podczas wizytowania ośrodka ma prawo:
1)
wstępu do niego;
2)
poruszania się po jego terenie;
3)
przeglądania dokumentów;
4)
żądania wyjaśnień od kierownika ośrodka;
5)
przeprowadzania rozmów z repatriantami umieszczonymi w ośrodku.
5.
W przypadku gdy Pełnomocnik, sprawując nadzór nad funkcjonowaniem ośrodka, stwierdzi rażące uchybienia w jego funkcjonowaniu, informuje o tym kierownika ośrodka oraz wzywa podmiot prowadzący ośrodek do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy, o której mowa w art. 20g umowa na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów ust. 1.
6.
Pełnomocnik dokumentuje czynności wykonywane w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków w formie protokołu, do którego wpisuje:
1)
datę, miejsce i rodzaj czynności wykonywanych w ramach nadzoru;
2)
dokumenty i informacje uzyskane podczas wykonywania czynności oraz ich źródła;
3)
dodatkowe uwagi uwzględniające w szczególności zakres stwierdzonych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać, oraz zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia nadzorowanego ośrodka.
1.
W przypadku uporczywego naruszania przez repatrianta obowiązków określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym ośrodka Pełnomocnik wydaje decyzję w sprawie pozbawienia go miejsca w ośrodku.
2.
Repatriant jest obowiązany opuścić ośrodek w przypadku:
1)
upływu okresu jego pobytu w ośrodku, określonego w decyzji w sprawie przyznania mu miejsca w ośrodku;
2)
wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.
1.
Kierownik ośrodka prowadzi ewidencję repatriantów umieszczonych w ośrodku.
2.
Do ewidencji wpisuje się następujące dane osobowe repatrianta:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
obywatelstwo;
4)
stan cywilny;
5)
płeć;
6)
okres pobytu w ośrodku.
3.
Kierownik ośrodka:
1)
udostępnia dane zawarte w ewidencji Pełnomocnikowi na każde żądanie;
2)
aktualizuje dane zawarte w ewidencji;
3)
informuje Pełnomocnika o wszelkich zmianach dokonywanych w ewidencji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...