• Ustawa o repatriacji
  28.05.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Rozdział 4b. Osoba wspierająca repatrianta

1.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może przydzielić mu, w drodze decyzji, na jego wniosek uzasadniony jego szczególną sytuacją, osobę wspierającą repatrianta, zwaną dalej „osobą wspierającą”.
2.
Szczególna sytuacja repatrianta może wynikać w szczególności z:
1)
podeszłego wieku;
2)
stanu zdrowia;
3)
braku umiejętności adaptacyjnych;
4)
niewładania językiem polskim w wystarczającym stopniu.
3.
Osobę wspierającą przydziela się repatriantowi na okres nie dłuższy niż 2 lata.
4.
Przydzielenie osoby wspierającej jest zadaniem własnym gminy.
1.
Osobą wspierającą może być osoba, która:
1)
posiada doświadczenie w realizacji projektów lub innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Zadaniem osoby wspierającej jest udzielanie repatriantowi pomocy w adaptacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegającej w szczególności na:
1)
udzielaniu informacji o sposobie załatwienia istotnych dla repatrianta spraw z zakresu opieki medycznej, szkolnictwa, pomocy socjalnej oraz zatrudnienia;
2)
wspieraniu repatrianta w załatwianiu spraw, o których mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie sporządzania w jego imieniu pism urzędowych;
3)
asystowaniu repatriantowi w podeszłym wieku podczas wizyt lekarskich.
1.
Osoba wspierająca, za zgodą repatrianta, ma prawo wglądu do dokumentów zawierających następujące dane i informacje dotyczące repatrianta:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
adres miejsca zamieszkania;
4)
stan cywilny;
5)
wykształcenie;
6)
zawód;
7)
miejsce pracy;
8)
źródła dochodu;
9)
informacje dotyczące warunków mieszkaniowych.
2.
Osoba wspierająca, za zgodą repatrianta, ma prawo do występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy repatriantowi, w tym informacji zawierających dane osobowe repatrianta.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...