• Ustawa o repatriacji
  14.04.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Rozdział 6a. Odznaka honorowa „Zasłużony dla repatriacji”

1.
Osobom fizycznym, w uznaniu ich zasług w związku z prowadzeniem działalności na rzecz repatriantów, może zostać przyznana odznaka honorowa „Zasłużony dla repatriacji”.
2.
Odznakę, o której mowa w ust. 1, przyznaje Prezes Rady Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek Pełnomocnika lub organu statutowego organizacji społecznej lub instytucji działającej na rzecz repatriantów.
3.
Wraz z odznaką, o której mowa w ust. 1, wydaje się legitymację potwierdzającą jej przyznanie.
4.
Organ statutowy organizacji społecznej lub instytucji działającej na rzecz repatriantów składa wniosek o przyznanie odznaki, o której mowa w ust. 1, za pośrednictwem Pełnomocnika.
5.
Pełnomocnik prowadzi ewidencję informacji o osobach, którym została przyznana odznaka, o której mowa w ust. 1.
6.
Do ewidencji wpisuje się następujące dane dotyczące osób, którym została przyznana odznaka, o której mowa w ust. 1:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
imiona rodziców;
4)
państwo zamieszkania;
5)
obywatelstwo;
6)
datę przyznania odznaki.
7.
Pełnomocnik, po powzięciu informacji o zgonie osoby, której została przyznana odznaka, o której mowa w ust. 1, zarządza protokolarne i komisyjne usunięcie danych dotyczących tej osoby z ewidencji.
1.
Wniosek o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1, zawiera:
1)
następujące dane dotyczące osoby przedstawionej do wyróżnienia:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) numer PESEL,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) imiona rodziców,
e) państwo zamieszkania,
f) obywatelstwo,
g) adres do korespondencji;
2)
informacje uzasadniające przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1;
3)
nazwę albo imię i nazwisko i podpis wnioskodawcy lub osoby działającej w imieniu wnioskodawcy oraz datę złożenia wniosku.
2.
Prezes Rady Ministrów rozpatruje wniosek o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.
3.
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wniosku o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1,
2)
wzór i sposób noszenia odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1,
3)
wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1,
4)
sposób prowadzenia ewidencji informacji o osobach, którym została przyznana odznaka, o której mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 1
– mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu składania wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz zakres danych wpisywanych do ewidencji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...