• Ustawa o repatriacji
  22.04.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Rozdział 7. Ewidencje i rejestry oraz przetwarzanie danych

1.
W celu umożliwienia kandydatom na repatriantów poszukiwań właściwych warunków do osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnik prowadzi ewidencję lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów.
2.
Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w systemie teleinformatycznym, na podstawie uchwał i oświadczeń przekazanych przez podmioty, o których mowa w art. 12 dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w RP ust. 3 pkt 2 i 3.
3.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje dane zawarte w uchwałach i oświadczeniach, o których mowa w art. 12 dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w RP ust. 3 pkt 2 i 3, niewskazujących imiennie osoby mogącej ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji.
4.
Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, są udostępniane, za pośrednictwem konsula, osobom, którym wydano decyzję, o której mowa w art. 11 decyzja o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji ust. 1, w kolejności złożenia wniosków o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji.
5.
Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, udostępnia się w pierwszej kolejności osobom deportowanym i prześladowanym z przyczyn narodowościowych lub politycznych, których wiek i zły stan zdrowia uzasadniają szybką repatriację do Rzeczypospolitej Polskiej.
5a.
Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, Pełnomocnik może w każdym czasie udostępnić repatriantowi, który nie z własnej winy znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej wynikającej z podeszłego wieku, problemów finansowych, zdrowotnych lub adaptacyjnych i nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie lokalu mieszkalnego.
6.
Dane umieszczone w ewidencji, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia.
7.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Pełnomocnik prowadzi w systemie teleinformatycznym ewidencję osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie posiadają warunków do osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w celu zapewnienia warunków do osiedlenia się osobom, o których mowa w ust. 1.
3.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane i informacje dotyczące osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
imię i nazwisko rodowe ojca;
4)
imię i nazwisko rodowe matki;
5)
datę urodzenia;
6)
miejsce i kraj urodzenia;
7)
stan cywilny;
8)
miejsce zamieszkania za granicą i miejsce zamierzonego osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
narodowość i pochodzenie etniczne;
10)
obywatelstwo;
11)
zawód, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
12)
informację o oczekiwaniach co do sposobu zapewnienia warunków do osiedlenia się;
13)
informację o prześladowaniach politycznych i narodowościowych.
4.
Dane i informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2, 11 i 12, są udostępniane podmiotom, o których mowa w art. 12 dowody potwierdzające posiadanie lub zapewnienie warunków do osiedlenia się w RP ust. 3 pkt 2 i 3, na ich pisemny wniosek.
5.
Dane i informacje, o których mowa w ust. 3, przechowuje się do czasu wydania osobom, których dotyczą, wizy krajowej w celu repatriacji.
6.
(uchylony)
Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości, prowadzą rejestr dotyczący wiz krajowych w celu repatriacji.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i wojewoda, każdy w zakresie swojej właściwości, prowadzą rejestr dotyczący uznania za repatrianta.
3.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Pełnomocnik, wojewoda i konsul, każdy w zakresie swojej właściwości, prowadzą rejestr dotyczący udzielania pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa.
3a.
Szef Urzędu prowadzi rejestr spraw dotyczących zezwoleń na pobyt stały, o których mowa w art. 12d zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP członkom rodziny repatrianta ust. 1 i 2.
4.
Rejestry, o których mowa w ust. 1–3, wchodzą w skład krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
5.
Do rejestru, o którym mowa w ust. 3a, mają zastosowanie przepisy działu X ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie regulującym prowadzenie rejestru spraw dotyczących zezwoleń na pobyt stały.

Porównania: 1 Przypisy: 2
W rejestrach, o których mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1–3, gromadzi się i przechowuje:
1)
informacje o wnioskach i wydanych rozstrzygnięciach odpowiednio w sprawach:
a) wydania wizy krajowej w celu repatriacji,
b) uznania za repatrianta,
c) udzielenia pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa;
2)
następujące dane dotyczące osób, które złożyły wnioski w sprawach, o których mowa w pkt 1:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) imię i nazwisko rodowe ojca,
d) imię i nazwisko rodowe matki,
e) datę urodzenia,
f) miejsce i kraj urodzenia,
g) miejsce zamieszkania za granicą,
h) stan cywilny,
i) narodowość i pochodzenie etniczne,
j) obywatelstwo,
k) datę nabycia obywatelstwa polskiego,
l) numer PESEL,
m) datę opuszczenia ośrodka.
W postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy mogą być przetwarzane następujące dane i informacje dotyczące osób objętych wnioskami, o których mowa w art. 33a informacje w rejestrach w sprawach repatriacji i repatriantów pkt 1, bez ich zgody:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
miejsce zamieszkania;
3)
obywatelstwo;
4)
narodowość i pochodzenie etniczne;
5)
zawód, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
6)
informacje o oczekiwaniach co do sposobu zapewnienia warunków do osiedlenia się;
7)
numer PESEL.
1.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu repatriacji minister właściwy do spraw wewnętrznych tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym centralny rejestr danych o repatriacji.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane z rejestrów, o których mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1–3.
3.
Pełnomocnik, wojewoda i konsul przekazują do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dane zawarte w prowadzonych przez siebie rejestrach niezwłocznie po ich umieszczeniu we właściwym rejestrze.
Porównania: 1
Dane lub informacje przechowywane w rejestrach, o których mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1–3 i art. 34 centralny rejestr danych o repatriacji ust. 1, udostępnia się:
1)
organom administracji publicznej,
2)
Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej),
3)
organom Krajowej Administracji Skarbowej,
4)
sądom,
5)
prokuraturom
– w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
Porównania: 1
1.
Podmiotom, o których mowa w art. 35 udostępnianie danych i informacji z rejestrów w sprawach repatriacji i repatriantów, udostępnia się, na ich wniosek, dane z rejestrów, o których mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1–3 i art. 34 centralny rejestr danych o repatriacji ust. 1.
2.
Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, udostępnienia danych, jeżeli zakres tych danych podanych we wniosku nie odpowiada zakresowi, o którym mowa w art. 35 udostępnianie danych i informacji z rejestrów w sprawach repatriacji i repatriantów.
3.
Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1–3 i art. 34 centralny rejestr danych o repatriacji ust. 1, są udostępniane w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewodę, konsula i Pełnomocnika, w zakresie prowadzonych przez nich rejestrów.
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1–3, za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych stosuje się przepisy art 453–456 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz przepisy wydane na podstawie art. 457 delegacja ustawowa i art. 458 rozporządzenie w sprawach uprawnień do dostępu do zbioru danych w sprawach cudzoziemców ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w:
1)
ewidencji, o której mowa w art. 20m ewidencja repatriantów umieszczonych w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów ust. 1, jest kierownik ośrodka;
2)
ewidencjach, o których mowa w art. 28a tryb przyznawania i ewidencja odznaki „Zasłużony dla repatriacji” ust. 5, art. 29 ewidencja lokali mieszkalnych i źródeł utrzymania dla repatriantów ust. 1 i art. 30 ewidencja ubiegających się o wizę krajową w celu repatriacji bez zapewnionego mieszkania lub źródła utrzymania w RP ust. 1, jest Pełnomocnik;
3)
rejestrze, o którym mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy konsul;
4)
rejestrze, o którym mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 2, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy wojewoda;
5)
rejestrze, o którym mowa w art. 33 rejestry w sprawach repatriacji i repatriantów ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, Pełnomocnik, właściwy wojewoda i właściwy konsul;
6)
rejestrze, o którym mowa w art. 34 centralny rejestr danych o repatriacji ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...