• Ustawa o repatriacji
  22.02.2024

Ustawa o repatriacji

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2022.0.1105 t.j. - Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Rozdział 8. Finansowanie zadań z budżetu państwa

1.
Środki finansowe na realizację zadań określonych w ustawie, finansowanych z budżetu państwa, pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów".
2.
Podziału rezerwy celowej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
1.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb postępowania w sprawach:
a) podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów",
b) udzielania powiatowi dotacji celowych na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów,
c) udzielania dotacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta,
d) przekazywania staroście z budżetu wojewody środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy,
e) udzielania dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła go w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
wzory wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w pkt 1 lit. b, c i e.
2.
W rozporządzeniu należy w szczególności określić terminy dokonywania czynności w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz określić informacje, które powinny zawierać wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...